นครบาล 6 / สน.ยานนาวา เจ๋งคว้าประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี พ.ศ.2566

สำนักงาน ป.ป.ช. ทำโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี พ.ศ.2566พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มอบโล่รางวัลให้กับกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 เป็นหน่วยงานที่มีการขับเคลื่อน ส่งเสริม สนับสนุน การประเมิน ITA ของสถานีตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดของระดับกองบังคับการตำรวจนครบาล (ระดับผ่านดี 95.11 คะแนน) สถานีตำรวจนครบาลยานนาวา เป็นหน่วยงานที่มีผลคะแนน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สูงสุด ลำดับที่ 1 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ระดับผ่านดีเยี่ยม 99.02 คะแนน) ณ ห้องประชุมอาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

Back To Top