สนง.ตร.แห่งชาติ ประกาศรายชื่อข้าราชการตำรวจที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์และพ้นจากราชการ สิ้นปีงบประมาณ 2566

สำนักงานตำรวจแห่งชาติออกหนังสือประกาศเรื่อง รายชื่อข้าราชการตำรวจที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์และพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2566 จำนวนทั้งสิ้น 2,991 นาย ตามหลักฐานที่ปรากฏใน ก.พ.7 ฉบับที่เก็บรักษาไว้ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23(12) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 ประกอบกับระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยทะเบียนประวัติและการควบคุมเกษียญอายุของข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2547 ข้อ 6 และข้อ 7 จึงประกาศรายชื่อข้าราชการตำรวจที่ปรากฏในบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้เป็นผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์และจะพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ตามนัยมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(ฉบับที่ 25) พ.ศ.2551

https://www.policehospital.org/ckfinder/userfiles/images_pghfiles/retirement%202566.pdf

Back To Top