กองทัพบก ประกาศรายชื่อนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพลที่เกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2566

เนื่องจากสิ้นปีงบประมาณ 2566 กองทัพบกออกหนังสือประกาศรายชื่อนายทหารสัญญาบัตรขั้นนายพลที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ อาศัยอำนาจตามนัยแห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 มาตรา 19 จึงประกาศรายชื่อข้าราชการทหารที่ปรากฏในบัญชีท้ายประกาศฉบับนี้ เป็นผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และจะพ้นจากราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ใน 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

info_6_2023-04-19_643f91dd48f76.pdf (rta.mi.th)

Back To Top