โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งทหาร 762 ตำแหน่ง ‘ทรงวิทย์’ เป็น ผบ.ทสส. – ‘เจริญชัย’ ขึ้นนั่ง ผบ.ทบ.

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายทหารรับราชการ 762 ราย ‘พล.อ.ทรงวิทย์ หนุนภักดี’ ผบ.ทสส. ‘พล.อ.เจริญชัย หินเธาว์’ ผบ.ทบ. ‘พล.ร.อ.อะดุง พันธุ์เอี่ยม’ ผบ.ทร. ‘พล.อ.อ.พันธุ์ภักดี พัฒนกุล’ ผบ.ทอ –  พล.ต. อมฤต บุญสุยา รองแม่ทัพภาค 1 เป็นแม่ทัพน้อยที่ 1  ขณะที่  วัฒนา ฉัตรรัตนแสง ขึ้น ผบช.หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2566 ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ จำนวน 762 ราย โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ โดยมีตำแหน่งสำคัญดังนี้

กองทัพไทย

 • พลเอก ทรงวิทย์ หนุนภักดี เป็น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
 • พลเอกอนุสรณ์ คุ้มอักษร เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
 • พลเอกโดมศักดิ์ คำใสแสง เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
 • พลเรือเอกปกครอง มนธาตุผลิน เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
 • พลอากาศเอก ชานนท์ มุ่งธัญญา เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

กองทัพบก

 • พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ เป็นผู้บัญชาการทหารบก
 • พลเอกสุขสรรค์ หนองบัวล่าง เป็น รองผู้บัญชาการการณ์ทหารบก
 • พลเอกกิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย เป็น ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก
 • พลเอกอุกฤษ บุญตานนท์ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
 • พลเอกธราพงษ์ มะละคำ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
 • พลโท พนา แคล้วปลอดทุกข์ เป็น เสนาธิการทหารบก
 • พลโท ชิษณุพงศ์ รอดศิริ เป็นแม่ทัพภาคที่ 1   
 • พลตรี อมฤต บุญสุยา รองแม่ทัพภาคที่ 1 เป็น แม่ทัพน้อยที่ 1 
 • พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ เป็นแม่ทัพภาคที่ 2
 • พลตรี ประสาน แสงศิริรักษ์ เป็นแม่ทัพภาคที่ 3
 • พลตรี วัฒนา  ฉัตรรัตนแสง รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ 

กองทัพเรือ

 • พลเรือเอกอะดุง พันธ์เอี่ยม เป็น ผู้บัญชาการทหารเรือ
 • พลเรือเอกสุวิน แจ้งยอดสุข เป็น รองผู้บัญชาการทหารเรือ
 • พลเรือเอกโกวิท อินทร์พรหม เป็น ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ
 • พลเรือเอกชลธิศ นาวานุเคราะห์ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ
 • พลเรือเอกวรวุฒิ พฤกษารุ่งเรือง เป็นเสนาธิการทหารเรือ
 • พลเรือโทชาติชาย ทองสะอาด เป็นผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

กองทัพอากาศ

 • พลอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล เป็น ผู้บัญชาการทหารอากาศ
 • พลอากาศเอก ณรงค์ อินทชาติ เป็น รองผู้บัญชาการทหารอากาศ
 • พลอากาศเอกพงษ์สวัสดิ์ จันทสาร เป็น ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ
 • พลอากาศเอก วิศรุต สุวรรณเนตร เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
 • พลอากาศเอก อนันตชัย แก้วศรีงาม เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
 • พลอากาศโท เสกสรรค์ คันธา เป็น เสนาธิการทหารอากาศ

ที่มา-ภาพ : สำนักข่าวอิศรา , Sanook

Back To Top