ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดงานมหกรรมวิชาการ 50 ปีจากวิทยาลัยครูสู่มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างวิศวกรสังคม พร้อมก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 6

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เปิดงานมหกรรมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จากวิทยาลัยครูสู่มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างวิศวกรสังคม ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พบกับการแสดงนิทรรศการประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิชาการ และการแนะแนวการศึกษา นักเรียนในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง ตอบรับร่วมสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ประจำปี 2567 อย่างคับคั่ง พร้อมร่วมกิจกรรม SRU Campus Tour ตลอดการนำเสนอผลงานการขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตามพันธกิจภายใต้พระราโชบาย โดยมี นายวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัย เปิดงาน และ ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวต้อนรับ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมวชิราลงกรณมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เริ่มต้นก่อตั้งจาก “วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี” ในปี พ.ศ. 2516 ได้รับใช้ชุมชนท้องถิ่นเคียงข้างกับประชาชน ในการนำองค์ความรู้ไปพัฒนาวิชาชีพ ซึ่งตลอดระยะเวลา 50 ปี ได้ผลิตบัณฑิต สร้างผลงานความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ และวิจัย อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโดยดำรงความเป็นเอกลักษณ์ของการเป็นมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาชุมชนทัองถิ่น และมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างวิศวกรสังคม คือ เป็นนักคิด นักสื่อสาร นักประสาน และ นวัตกร จนเป็นที่ยอมรับจากภายนอกว่า ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นมืออาชีพ ปฏิบัติงานได้จริงเป็นที่ยอมรับจากสังคมชุมชน และประเทศ ในการใช้องค์ความรู้เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และการสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การนำไปใช้จริง และสร้างสิ่งแวดล้อมสงเสริมความเป็นผู้ประกอบการ ตลอดจนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ จากการจัดอันดับของ TimesHigher Education (THE)

สำหรับงานมหกรรมวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จากวิทยาลัยครูสู่มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างวิศวกรสังคม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พบกับกิจกรรม

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 การบรรยายเรื่อง คุณลักษณะครูไทยในอนาคต โดย ดร. อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การบรรยายหัวข้อ การเมือง ความหวัง และพลังของคนรุ่นใหม่สู่การเปลี่ยนผ่านสังคมการเมืองที่เป็นอารยะประชาธิปไตย 50 ปีราชภัฏ 5 ทศวรรษ การเมืองไทย โดย ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 การบรรยายหัวข้อ Happy Money Happy Work-life สร้างความมั่นคงทางการเงิน วัยเริ่มทำงาน คุณทัศน์พล ทิพย์วีรกุล และคุณปรีชา มานพ เจ้าของเพจ Salary Investor การบรรยายหัวข้อ ความสำคัญของเทคโนโลยีในอนาคตกับการศึกษาไทย โดย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และอดีตประธาน ทปอ. ทั่วประเทศ กิจกรรมเสวนาวิชาการ หัวข้อ “เรียน (มหาวิทยาลัย) อย่างไร ให้มีความสุข” โดย นายแพทย์เจตพัฒน์ ทวีโภคา (แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฉุกเฉิน) แพทย์หญิงภัทรพร ปานดี (นายแพทย์ชำนาญการ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้) นายเอกวัฒน บุญเฟื่อง (พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสวนสราญรมย) และอาจารย์ มณฑา สายธารวาณิตร์กุล (อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์)

วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2566 การบรรยายหัวข้อ “การเดินทางและเสียงเพลง” อุตสาหกรรมบันเทิงและแรงขับเคลื่อนสำคัญของการท่องเที่ยวไทย” โดย คุณอภิวัฒน์ พงษ์วาท (นักร้องนำวง ETC) การบรรยายหัวข้อ “เส้นทางแห่งความสำเร็จของมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี” โดย นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ตลอดการเปิดให้เยี่ยมชมหลักสูตรจากคณะต่างๆ พร้อมรับต้นไม้มงคลเป็นที่ระลึก

สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Back To Top