จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการ และรับมอบนโยบาย ข้อสั่งการประจำเดือนสิงหาคม 2566

วันนี้ 29 สิงหาคม 2566 ที่ห้องเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน การประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการ และรับมอบนโยบาย ข้อสั่งการประจำเดือนสิงหาคม 2566 โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าส่วนราชการ ทั้งในส่วนภูมิภาค และ ส่วนกลางในจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายอำเภอ ตลอดจน องค์กรอิสระของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง

โดยก่อนเริ่มการประชุม ได้มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม การมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรมแล้วสิ่งประดิษฐ์ในเวทีระดับนานาชาติ การมอบรางวัลการแข่งขันเทควันโดระดับนานาชาติ ประเทศมาเลเซีย การมอบประกาศเกียรติบัตรกิจกรรมคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี 2566 ระดับจังหวัด จากนั้น ได้เข้าสู่วาระการประชุม ประกอบด้วย การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566 ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งขณะนี้ การเบิกจ่ายยังคงล่าช้ากว่าแผนฯ แต่มีความคืบหน้าดีขึ้นกว่าเดือนที่ผ่านมา ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการให้ทันตามกำหนดในปีงบประมาณที่เหลือและหากมีปัญหาข้อติดขัด ขอให้เร่งปรึกษาสำนักงานคลังจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนี้ ยังมีวาระการประชุมหัวข้ออื่นๆ ประกอบด้วย การจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo – social Map) ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามโครงการพัฒนาระบบนิเวศศูนย์ดิจิทัล ชุมชนอย่างยั่งยืน ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) เชิญเข้าร่วมกิจกรรม “1211 ETDAสร้างภูมิคนไทยรู้ทันปัญหาออนไลน์ “โครงการพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายด้านการป้องกันและจัดการปัญหาธุรกรรมทางออนไลน์ ของสำนักงานพัฒนธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) เชิญเข้าร่วมประชุมสัมนา โครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรูปแบบ Online ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ผลการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสุราษฎร์ธานี การเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2566 และการดำเนินงานการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Back To Top