องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ที่ ห้องสัมมนาสิริประภา เขื่อนรัชประภา อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี พร้อมด้วย พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 3แห่ง และติดตามความก้าวหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสีสุกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ
องคมนตรี เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินงานโครงการฯต่างๆ เพื่อรองรับน้ำ และรับมือกับปรากฎการณ์เอลณีโญ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของราษฎรในอนาคต และให้แนวทางการแก้ไขปัญหาช้างป่าทำร้ายราษฎรที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการฯ เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเพื่อให้ราษฎรได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ครอบคลุมต่อความต้องการของราษฎร อย่างมีประสิทธิภาพ

 จากนั้นในช่วงบ่ายองคมนตรี และคณะฯ เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำบางทรายนวลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  บ้านทับคริสต์ ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการฯ 

  โครงการอ่างเก็บน้ำบางทรายนวลฯ เป็นโครงการฯ ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริให้สร้างขึ้นเมื่อปี 2527 เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านทับคริสต์ ซึ่งเป็นราษฎรที่นับถือศาสนาคริสต์จากภาคกลาง แถบจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม และย้ายมาตั้งถิ่นฐานที่ในพื้นที่อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้มีน้ำใช้สำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตร นับเป็นเวลากว่า 30 ปี ที่ราษฎรในพื้นที่ จำนวน 235 ครัวเรือน 1,238 คน ที่อยู่ในพื้นที่หมู่ 2 และหมู่ 3 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถต่อยอดอาชีพ สร้างรายได้ จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 ต่อจากนั้นองคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงไม้ดอกไม้ประดับบ้านทับคริสต์ หมู่ 3 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม  ซึ่งเกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกร เพื่อปลูกไม้ดอกเพื่อใช้ในงานพิธีต่างๆในพื้นที่ และหารายได้เสริมจากเวลาว่าง นับเป็นการใช้ประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำบางทรายนวลฯ  มาใช้ทำการเกษตรอย่างยั่งยืน ภายในแปลงมีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับหลายชนิด อาทิ ต้นปทุมมา , ต้นกระเจียว,  ต้นหน้าวัว ,ต้นเฮลิโคเนีย และดาหลา ฯลฯ

ที่มา-ภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Back To Top