สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีมีแผนออกหน่วยบริการประชาชนนอกที่ตั้งหน่วยงานระหว่างวันที่ 4 – 5 กันยายน 2566 เวลา ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

นายประมวล เทศนา ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี มีแผนการออกหน่วยบริการประชาชนนอกที่ตั้งหน่วยงาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประซาชนด้านการต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือ, ประกาศนียบัตรนายท้ายเรือ และ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชนทั่วไปรับทราบ ดังนี้ ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาสก ท่าเรือเทศบาลบ้านเชี่ยวหลาน ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 4 – 5 กันยายน 2566 เวลา ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. มีกำหนด 2 วัน สำหรับเอกสารที่ต้องใช้ในการขอต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือ ได้แก่ ใบคำร้อง ก.5 (เอกสารกรมเจ้าท่า) ใบอนุญาตใช้เรือ, ใบสำคัญรับรองการตรวจเรือ (ฉบับจริง) สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของเรือ (รับรองสำเนาถูกต้อง) สำเนากรมธรรม์ประกันภัยผู้โดยสาร รูปถ่ายเรือที่เขียนชื่อเรือ เลขทะเบียนเรือ จำนวนผู้โดยสาร ขวา 1 รูป ซ้าย 1 รูป ภาพถ่ายเครื่องยนต์ 1 รูป เอกสารที่ใช้ออกประกาศนียบัตร สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ – ใบรับรองแพทย์ ระบุ หู ตา ดี จำนวน 1 ฉบับ รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว (ใส่เสื้อมีปก) ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป หนังสือรับรองการทำงานในเรือ (แบบฟอร์มของสำนักงานฯ) จำนวน 1 ฉบับ สำเนาบัตรประชาชน (เจ้าของเรือ,รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ และ สำเนาใบอนุญาตใช้เรือที่ไม่ขาดอายุ (รับรองสำเนาถูต้อง) จำนวน 1 ฉบับทั้งนี้ หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่. งานทะเบียนเรือ โทร/โทรสาร 077272587

ที่มา-ภาพ : สำนักงานกรมเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี , สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Back To Top