“ท่านใหม่” แสดงความยินดีล่วงหน้า พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุวิมล ผบ.ตร.คนที่ 14

เมื่อวันที่ 17 ส.ค.2566 ม.จ.จุลเจิม ยุคล หรือ ท่านใหม่ โพสต์ข้อความระบุว่า ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยกับ ผู้บังคับบัญชา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คนใหม่ พล.ต.อ ต่อศักดิ์ สุวิมล ในฐานะท่าน ผบ สตช คนใหม่ ได้ทำงานถวายการรับใช้ มานาน หวังว่า เมื่อท่านมีอำนาจสูงสุดใน สำนักตำรวจแห่งชาติ คงจะปราบปรามเพจ หมิ่นเบื้องสูง ทั้งใน และต่างประเทศ ให้หมดสิ้น ในสมัยที่ท่านเป็นผู้บังคับบัญชา ตำรวจ นะครับ

ด้วยรัก และผูกพัน

ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าครับ

สำหรับ แคนดิเดตชิงเก้าอี้ ผบ.ตร.ในปีนี้ มีด้วยกัน 4 คน ประกอบด้วย

1. พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร. ในฐานะผู้มีลำดับอาวุโสคนแรก เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 24 และนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่ 40

ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย พล.ต.อ.รอย จบปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท MPA จากสหรัฐอเมริกา จบหลักสูตรหลัก FBI จากสหรัฐอเมริกา หลักสูตรสืบสวนจากสหรัฐอเมริกา-ออสเตรเลีย ระหว่างปี 2561-2564

รับผิดชอบงานด้านความมั่นคงและกิจการพิเศษ ควบคู่กับการเป็นหัวหน้าศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศปอส.ตร.) , ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมและความมั่นคง (ศตปค.ตร.), ศูนย์บริหารงานจราจร (ศจร.ตร.) และศูนย์บังคับและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) (ศบตอ.ตร.)

ส่วนผลงานปี 2561-2564 เป็นผู้ช่วย ผบ.ตร. รับผิดชอบงานสืบสวนสอบสวน,ป้องกันปราบปราม ,กฎหมายและคดีและงานบริหารงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และได้รับมอบหมายงานพิเศษเป็น รอง ผอ. ศูนย์ปฏิบัติการตรวจสอบการกระทำอันขัดต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของรัฐ

2. พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. เกษียณอายุราชการ ปี 2574 มีอายุน้อยสุด

สำหรับประวัติการศึกษาจบมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมหาวชิราวุธ นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 31 และจบปริญญาตรี จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 47

ขณะที่ดำรงตำแหน่งรอง ผบ.ตร. รับผิดชอบงานสืบสวนสอบสวน กำกับดูแลงานสืบสวนของ บก.สส. และงานสืบสวน ในภูธร 1-9 ด้วย รวมไปถึงกำกับดูแลงาน สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ, รพ.ตร. (เฉพาะ นต.)

นอกจากนี้ยังเป็นหัวหน้าศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ (ศปน.ตร.), ศูนย์ปราบปรามการกระทำผิดความผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง (ศปนม.ตร.), ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และปราบปรามการค้ามนุษย์ (ศพดส.ตร.)

3. พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รอง ผบ.ตร. เป็นชาว จ.ราชบุรี จบมัธยมศึกษาที่ ร.ร.เบญจมราชูทิศ จ.ราชบุรี นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 25 และปริญญาตรีจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่น 41 โดยเกษียณปี 2569

ดำรงตำแหน่งรอง ผบ.ตร. และเป็นหัวหน้าศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ศปปง.ตร.), และศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปก.ตร.) เติบโตในวายงงานบริหารตั้งแต่กำกับดูแล สกบ., สกพ., สทส., สงป., สง.ก.ตร., สง.ก.ต.ช., รพ.ตร. (ยกเว้น นต.), บช.ศ., รร.นรต., บช.น.(เฉพาะ ศฝร.บช.น.) ภ.1-9 (เฉพาะ ศฝร.ภ.1-19) บช.ก. (เฉพาะ ศฝร.) บช.ตชด. (เฉพาะ บก.กฝ.), สตม., (เฉพาะ ศฝร.ตม.) สยศ.ตร.(ยกเว้น ผอ.ผก.ผค.) บ.ตร., สท., สลก.ตร., วน. โรงพิมพ์ตำรวจ

ผลงานล่าสุดได้รับมอบหมายให้ตั้งคณะทำงานเพื่อทบทวนปรับปรุงแก้ไขระเบียบคำสั่งกฎ ก.ตร และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการรับบุคคลเข้ามาเป็นตำรวจสัญญาบัตร การบรรจุ แต่งตั้ง ครองยศ รวมถึงการเข้าเรียนหลักสูตร กอส. หลักสูตรการอบรมบุคคลภายใน (ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน) เป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (กอน.)

4. พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รอง ผบ.ตร. จบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนโยธินบูรณะ ระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสิงห์แดง รุ่นที่ 38 และปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม เกษียณปี 2567

รับผิดชอบงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เป็นหัวหน้าศูนย์ปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (ศปลป.ตร.), ศูนย์บริหารงานป้องกันปราบปราม (ศปป.ตร.), ศูนย์ปราบปรามการลักลอบตัดไม้ ทำลายป่า ทรัพยากรธรรมชาติ (ศปทส.ตร.), ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ (ศปจร.ตร.), ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทาง (ศปข.ตร.)

นอกจากนี้ยังกำกับดูแล บช.น. (ยกเว้น บก.สส., จร. อคฝ. ศฝร.บช.น.) ภ.1-8 (ยกเว้น บก.กค. บก.สส. ศฝร.ภ.1-8) ภ.9 (ยกเว้น ภ.จว.ยล. ปน. นธ. สภ. 4 อำเภอใน จว.สงขลา, บก.กค. บก.สส., บก.สส.จชต., ศฝร.ภ.9 กก.ปพ.) บช.ก. (ยกเว้น บก.ทล., ปพ. ศฝร.) สยศ.ตร. (เฉพาะ ผอ., ผก.) บช.ปส.

รวมทั้งงาน สอท. หรือ ตำรวจไซเบอร์ ซึ่งมีผลงานปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่อง ในช่วงหลัง พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ มักปรากฏตัวในงานบุญ งานกุศลไปจนถึงงานศพของผู้ใต้บังคับบัญชาที่เสียชีวิตระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา

Back To Top