ป.ป.ช. เปิดตัวพิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริง หวังปลุก – ปลูกจิตสำนึก ในการต้านทุจริตทุกรูปแบบ

สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดจัดงานเปิดตัวพิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริง (Virtual Anti – Corruption Museum) ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องนนทบุรี 3 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้พิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริง (Virtual Anti – Corruption Museum) ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเผยแพร่ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยสร้างช่องทางและโอกาสให้ประชาชนทุกช่วงวัย ทุกพื้นที่สามารถเข้าถึงพิพิธภัณฑ์รองรับ กับบริบทการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมยุคดิจิทัล ตลอดจนเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการมีส่วนร่วมเกิดการเรียนรู้ร่วมกันปลุก – ปลูกจิตสำนึกต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และเพื่อตอบสนองการขับเคลื่อนและมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ โดยการปลุก – ปลูกจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดีมีวัฒนธรรมสุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้าน การทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมสุจริตโดยเด็กและเยาวชนไทย มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต และประชาชนที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรม ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

พิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริง (Virtual Anti-Corruption Museum) นี้ เป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรวบรวม ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเผยแพร่ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยสร้างช่องทางและโอกาสให้ประชาชนทุกช่วงวัย ทุกพื้นที่ให้สามารถเข้าถึงพิพิธภัณฑ์รองรับกับบริบท การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมยุคดิจิทัล

สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริง (Virtual Anti-Corruption Museum) ได้ที่ https://acm.nacc.go.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ภาพ-ข่าว : สำนักข่าวอิศรา

เรียบเรียง-เผยแพร่ : กองข่าวเฉพาะกิจ สำนักข่าวหนังสือพิมพ์ภาพข่าวและเว็บไซต์อาชญากรรม ภาค 8

Back To Top