สั่งย้าย 5 เสือปกครองสุราษฎร์ฯช่วยราชการส่วนกลางหลังจากมีการบุกจับบ่อนการพนันในเมืองสุราษฎร์ธานี

วันนี้ 5 พฤษภาคม 2566 คำสั่งกรมการปกครองเลขที่817/2566 มีคำสั่งเรื่องให้ข้าราชการช่วยราชการอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 จึงให้ข้าราชการช่วยราชการ จำนวน 5 ราย ได้แก่ ว่าที่ร้อยโทสมชาย เรืองจันทร์ (ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี), นายสิทธิชัย ไทยเจริญ (นายอำเภอ(ผู้อำนวยการสูง)อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี), นายสุกิจ มีพริ้ง (นายอำเภอ(ผู้อำนวยการสูง)อำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานี), ว่าที่พันตรีทินกร ทองสินธ์ุ (ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี) และนายสิทธิพร หมั่นไชย (ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)ที่ทำการปกครองอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานี)ให้ช่วยราชการกองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครองตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ลงชื่อ นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง

ที่มา-ภาพ : สำนักข่าวหนังสือพิมพ์ภาพข่าวและเว็บไซต์อาชญากรรม ภาค 8

เรียบเรียง-เผยแพร่ : กองข่าวเฉพาะกิจ สำนักข่าวหนังสือพิมพ์ภาพข่าวและเว็บไซต์อาชญากรรม ภาค 8

Back To Top