มรส. จับมือกับ กสทช.และสมาคมผู้บริโภคสุราษฎร์ฯ ร่วมกันถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับสื่อแก่แกนนำเยาวชนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดและขยายผลภายในโรงเรียนและชุมชนของนักเรียนต่อไป

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 ที่ผ่านมาสาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับสื่อ ในโครงการ “ทีน ทัน สื่อ” โดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา 9 สถาบันทั่วประเทศ สร้างเครือข่ายรู้เท่าทันสื่อในระดับมัธยมศึกษา เพื่อมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนยุคใหม่ให้ได้มีความเข้าใจ เข้าถึง เข้าไปมีส่วนร่วมในการคัดกรองสื่อที่สร้างสรรค์เพราะปัจจุบันสื่อมีอิทธิพลอย่างมากในการใช้ชีวิตประจำวันของนักเรียน นักศึกษาและประชาชน ทั้งนี้สื่อที่เผยแพร่ออกมาในปัจจุบันเปรียบเสมือนเหรียญ 2 ด้านที่ผู้เสพสื่อต้องเลือกเสพสื่อที่มีคุณภาพและมีประโยชน์จึงจะทำให้การพัฒนาของเด็กและเยาวชนเป็นไปในทางที่ดีในอนาคต กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นที่ห้องประชุมแกรนด์บอลลูม 6 โรงแรมบรรจงบุรี มีคณะครูและแกนนำนักเรียนโรงเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมอบรมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 40 คน ทางสาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้เชิญชวนคณะครูและแกนนำนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 และโรงเรียนเวียงสระเข้าร่วมกิจกรรมอบรมในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เตชธรรม สังข์คร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการจัดกิจกรรมอบรมดังกล่าว โดยมีสมาคมคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสุราษฎร์ธานีและทีมทนายอาสาจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะความรู้เกี่ยวกับสื่อเพื่อให้แกนนำนักเรียนทั้ง 2 โรงเรียนได้นำความรู้ที่ได้ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวไปขยายผลถ่ายทอดสู่นักเรียนในโรงเรียนของตนและเพื่อสร้างสังคมของนักเรียนให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

โดยรูปแบบกิจกรรมการอบรมแบ่งเป็น 2 ภาคเช้า-บ่าย มีฐานกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นเพื่อเสิรมสร้างทักษะความรู้เกี่ยวกับสื่อแก่แกนนำครูและนักเรียน ในช่วงเช้ามีการร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ “เข้าถึง เข้าใจ เข้าไปมีส่วนร่วม”, กิจกรรมการบรรยายเรื่องการปรับตัวของสื่อไทยในยุค 2023 โดยนายวัชระ บานเย็น ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี, การเสวนา”รู้สิทธิ์ รู้สื่อ รู้กฎหมาย รู้ทันกลโกง” โดยทีมทนายอาสาและตัวแทนสภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดสุราษฎร์ธานีดำเนินการเสวนาโดยรองศาสตราจารย์บัวผิน โตทรัพย์ อาจารย์ประจำสาขานิเทศศาสตร์ และกิจกรรมสรุปบทเรียนจากกิจกรรมในช่วงเช้า โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัช บุญนวล อาจารย์ประจำสาขานิเทศศาสตร์ ในช่วงภาคบ่ายมีกิจกรรม”เกมส์เศรษฐี กสทช.” โดยตัวแทน กสทช. คุณราตรี จุลคีรีและคณะวิทยากรจาก กสทช.ที่มาร่วมมอบความรู้และความสนุกแก่ผู้เข้าร่วมอบรม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมตอบปัญหาเกี่ยวกับวิธีจัดการกับข่าวปลอม “ทีนทันข่าว”, กิจกรรมการแยกแยะเนื้อหาสาร”ทีนทันสาร”, กิจกรรมการใช้สื่ออย่างถูกต้อง”ทีนรู้ดี” และกิจกรรมเกี่ยวกับภัยไซเบอร์อาชญากรรมต่างๆและวิธีการรับมือ”ทีนรู้ทัน” ใน่ชวงท้ายการจัดกิจกรรมอบรมในครั้งนี้มีการส่งตัวแทนกลุ่มของนักเรียนออกมาแสดงความคิดเห็นแต่ละกิจกรรมและสรุปบทเรียนโดยทีมอาจารย์สาขานิเทศศาสตร์ นำโดย รศ.บัวผิน โตทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ทัศนาวดี แกัวสนิท, ผศ.ธวัช บุญนวลและอาจารย์จุฑาทิพย์ ฐิติสวัสดิ์ ร่วมกันสรุปบทเรียนหลังจากนั้นมีการะดมความคิดในการจัดกิจกรรมระดับโรงเรียน โดยการส่งตัวแทนแกนนำนักเรียนนำเสนอกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะก่อนจบกิจกรรมอบรมโครงการ”ทีน ทัน สื่อ” ในครั้งนี้ หลังจากจบกิจกรรมอบรมมีการสัมภาษณ์แกนนำนักเรียนทั้ง 2 โรงเรียนเกี่ยวกับรูปแบบการจัดกิจกรรมและการนำความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ไปใช้บูรณาการเพื่อสร้างประโยชน์อย่างไรให้กับโรงเรียนและสังคมของนักเรียนต่อไปในอนาคต กิจกรรมครั้งนี้นับเป็นการเสริมสร้างความรู้,สร้างความสนุกและความหลากหลายเกี่ยวกับสื่อต่างๆให้แก่เด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพนำไปใช้ในการใช้สื่อในชีวิตประจำวันสร้างภูมิคุ้มกันด้านปัญญาให้แก่เด็กและเยาวชนพัฒนาประเทศชาติต่อไป

#ข่าวอาชญกรรมภาค8 #ทุกอย่างเป็นไปเพื่อการขยายข่าวสู่สังคม #เพื่อพี่น้องประชาชน #สังคมต้องรับรู้ #สังคมเกาะป้องกัน #สังคมสดใส #สังคมความเป็นจริง #สู่สังคมมั่นคง #ประเทศชาติเจริญก้าวหน้า

ภาพ-ข่าว : สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, กองข่าวเฉพาะกิจสำนักข่าวหนังสือพิมพ์ภาพข่าวและเว็บไซต์อาชญากรรม ภาค 8

เรียบเรียง-เผยแพร่ : อภิชัย ลักษณะนิยม บรรณาธิการข่าวเฉพาะกิจ สำนักข่าวหนังสือพิมพ์ภาพข่าวและเว็บไซต์อาชญากรรม ภาค 8

Back To Top