มรส.จัดโครงการกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำนักศึกษา “TEEN ทัน สื่อ” เพื่อเตรียมขยายผลถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับสื่อให้กับเยาวชนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 14-15 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมโครงอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำคณะทำงานนักศึกษา “ทีน ทัน สื่อ” ซึ่งจัดกิจกรรมโดยสาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เตชธรรม สังข์คร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าวมีนักศึกษาที่เป็นแกนนำคณะนักศึกษาจากสาขานิเทศศาสตร์เข้าร่วมการอบรม การทำกิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อ ภาคประชาชน กลุ่มเด็กและเยาวชน โดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและสถาบันอุดมศึกษา 9 สถาบันทั่วประเทศ สร้างเครือข่ายรู้เท่าทันสื่อในระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งแกนนำคณะนักศึกษาจะนำความรู้จากการอบรมในครั้งนี้ไปขยายผลสู่นักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สำหรับในกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสิรมสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อให้กับแกนนำนักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์และเพื่อออกแบบ รูปแบบการเรียนรู้ การรู้เท่าทันสื่อ เพื่อนำไปถ่ายทอดให้กับแกนนำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาต่อไป

การอบรมครั้งนี้มีอาจารย์สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้มอบหลักการความรู้เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ รวมถึงแนวทางเชิงปฏิบัติต่างๆนำโดย รศ.บัวผิน โตทรัพย์ , ผศ.ธวัช บุญนวล , ผศ.ดร.ทัศนาวดี แก้วสนิท และอาจารย์จุฑาทิพย์ ฐิติสวัสดิ์ ร่วมมือกันถ่ายทอดความรู้ด้านสื่อและอบรมเชิงปฏิบัติแก่นักศึกษาแกนนำ เพื่อนำไปถ่ายทอดต่อยอดแก่เด็กเยาวชนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา2 และโรงเรียนเวียงสระในวันที่ 27 มกราคม 2566 ต่อไป เป็นการเสริมสร้างเพิ่มทักษะการรู้เท่าสื่อแก่เด็กและเยาวชนของประเทศชาติให้มีความรู้ในการเลือกเสพสื่อต่างๆเพราะในปัจจุบันสื่อมีอิทธิพลอย่างมากในกลุ่มเด็กและเยาวชนทั้ง 2 ด้านทั้งด้านดีและไม่ดี สามารถเข้าถึงได้ง่ายฉะนั้นการให้เลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์และมีคุณภาพที่ดีทำให้พัฒนาการของเด็กไปในแนวทางที่ดีเป็นอนาคตที่ดีแก่สังคม ชาติ บ้านเมือง และยังลดปัญหาทางๆด้านต่างๆที่แฝงมาในรูปแบบสื่ออีกด้วย โดยเด็กมัธยมศึกษาที่จะมาเข้าร่วมกิจกรรมอบรมในครั้งนี้มีทั้งสิ้น 30 คน นับเป็นการสร้างเมล็ดพันธ์ุที่ดีมีคุณภาพให้แก่สังคมนำไปพัฒนาเยาวชนไทยให้รู้เท่าทันสื่อ เติบโตเป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติต่อไป

#ข่าวอาชญกรรมภาค8 #ทุกอย่างเป็นไปเพื่อการขยายข่าวสู่สังคม #เพื่อพี่น้องประชาชน #สังคมต้องรับรู้ #สังคมเกาะป้องกัน #สังคมสดใส #สังคมความเป็นจริง #สู่สังคมมั่นคง #ประเทศชาติเจริญก้าวหน้า

ภาพ-ข่าว : อภิชัย ลักษณะนิยม บรรณาธิการข่าวเฉพาะกิจ หนังสือพิมพ์ภาพข่าวและเว็บไซต์อาชญากรรม ภาค 8

เรียบเรียง-เผยแพร่ : กองข่าวเฉพาะกิจ สำนักข่าวหนังสือพิมพ์ภาพข่าวและเว็บไซต์อาชญากรรม ภาค 8

Back To Top