ข่าวอาชญากรรม ภาค 8 ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันปีใหม่ 2566 ณ โรงเรียนบ้านโพหวาย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมุ่งเน้นให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติดและการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 สำนักข่าวอาชญากรรม ภาค 8 ได้รับหนังสือเชิญจากโรงเรียนบ้านโพหวาย โดยมีนายเอกฉัตร ชุมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพหวายส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์สนับสนุนของขวัญรางวัลปีใหม่ 2566 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านโพหวาย สพป.สฎ.1 อำเภอเมือง สุราษฎร์ธานี ซึ่งมีการจัดกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ 2566 มีการแสดงของนักเรียนบนเวทีและมีการร่วมแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างนักเรียนกับนักเรียนรวมถึงครูผู้สอน ลดปัญหาการทะเลาะวิวาทในโรงเรียนและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีที่ดีของไทยให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้ร่วมอนุรักษ์

นอกจากนี้นายพงศธร อู่เงิน ผู้อำนวยการพร้อมกับนายอภิชัย ลักษณะนิยม บรรณาธิการข่าวเฉพาะกิจ สำนักหนังสือพิมพ์ภาพข่าวและเว็บไซต์อาชญากรรม ภาค 8 ได้ร่วมลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และได้พบปะพูดคุยกับคณะผู้บริหารโรงเรียนบ้านโพหวายเพื่อวางแผนกิจกรรมต่างๆให้กับโรงเรียนบ้านโพหวาย เพราะเป็นสถานศึกษาที่บ่มเพาะเด็กและเยาวชนในเขตชุมชนบ้านโพหวาย อำเภอเมือง โดยมีการมุ่งเน้นในส่วนของการมอบความรู้เกี่ยวกับพิษภัยยาเสพติด การใช้ชีวิตในครอบครัวของเด็กนักเรียนให้มีความเข้มแข็งเป็นอนาคตที่ดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป นอกจากนี้นายพงศธร อู่เงิน ยังเข้าพูดคุยให้ข้อคิดกับนักเรียนในกลุ่มเสี่ยงที่กำลังศึกษาในโรงเรียนบ้านโพหวายอีกด้วย ทั้งนี้โรงเรียนบ้านโพหวายมีความยินดีสนับสนุนให้ข่าวอาชญากรรม ภาค 8 ได้ร่วมเป็นหน่วยงานภาคีเครือข่ายโรงเรียนบ้านโพหวาย เพื่อพัฒนาเด็กนักเรียนและโรงเรียนให้มีคุณภาพการศึกษาที่ดียิ่งขึ้นไปในอนาคต เพราะจุดเริ่มต้นสังคมที่ดีคือการมอบสิ่งที่ดีแก่เยาวชนของประเทศชาติ

ข่าวอาชญกรรมภาค8 #ทุกอย่างเป็นไปเพื่อการขยายข่าวสู่สังคม #เพื่อพี่น้องประชาชน #สังคมต้องรับรู้ #สังคมเกาะป้องกัน #สังคมสดใส #สังคมความเป็นจริง #สู่สังคมมั่นคง #ประเทศชาติเจริญก้าวหน้า

ที่มาข่าว ภาพ : สำนักข่าวหนังสือพิมพ์ภาพข่าวและเว็บไซต์อาชญากรรม ภาค 8

เรียบเรียง เผยแพร่ : นายอภิชัย ลักษณะนิยม บรรณาธิการข่าวเฉพาะกิจ สำนักข่าวหนังสือพิมพ์ภาพข่าวและเว็บไซต์อาชญากรรม ภาค 8

Back To Top