พิธีรับ-ส่งมอบหน้าที่ ผอ.รมน.ภาค 4 เดินหน้าสานต่อ แก้ปัญหาชายแดนใต้ เป้าหมายเดียวกันก็ คือคุณภาพชีวิตของพี่น้องจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องดีขึ้น

กว่า 78 วัน หลังจากเหตุ เฮลิคอปเตอร์ลงจอดฉุกเฉินเมื่อวีนที่ 15 ก.ค. วันนี้ (30 ก.ย.65 ) ถือเป็นครั้งแรกที่แม่ทัพเกรียง ได้ออกปฏิบัติภารกิจอย่างเป็นทางการ เพื่อทำพิธี รับ-ส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชาตำแหน่ง ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ระหว่าง พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ซึ่งจะขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (ผช.ผบ.ทบ.) ในวันที่ 1 ต.ค. 2565 กับ พล.ต.ศานติ ศกุนตนาค รองแม่ทัพภาคที่ 4 ที่จะขึ้นดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 คนใหม่ ในวันที่ 1 ต.ค 2565 ณ อาคารสโมสร ค่ายเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ 42 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูง และหน่วยขึ้นตรงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ กล่าวว่า ตามที่ได้มี พระบรมราชโองการ โปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ตนขึ้นดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก นับเป็นเกียรติยศอย่างสูงสุด และยังความปลื้มปีติ ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ต่อตนเอง และครอบครัว อย่างหาที่สุดมิได้ ตลอดเวลาที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพภาคที่ 4 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ตนเองมีความประทับใจ ที่ทุกส่วน ทุกฝ่าย ได้ร่วมมือ ร่วมใจ ทุ่มเทเสียสละ กำลังกายใจ กำลังใจ ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ ทำให้การปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ของกองอำนวยการรักษาความ มั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า บรรลุผลสำเร็จเป็นที่ยอมรับ ดังจะเห็นได้จากความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างดียิ่ง จนทำให้สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ดีขึ้นอย่างมาก สำหรับแม่ทัพภาคที่ 4 ท่านใหม่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ที่ผ่านมาได้ร่วมทำงานแก้ปัญหาภาคใต้ด้วยกันมาตลอด มีความเข้าใจปัญหา และมีประสบการณ์สามารถรับมือได้ ขอให้เชื่อมั่นว่าจะสานต่อนโยบาย และการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อจากตนเองได้อย่างไร้รอยต่อ โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วน ที่ต้องดำเนินการ เพื่อช่วยเหลือคลายทุกข์ให้แก่ประชาชน เราทุกหน่วยงานได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันมา ทั้งที่ผ่านมาและต่อจากนี้ไป เรามีเป้าหมายเดียวกันก็คือ คุณภาพชีวิตของพี่น้องจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องดีขึ้น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติด และมีความงดงามที่หลากหลายภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

ด้าน พลตรี ศานติ ศกุนตนาค กล่าวว่า ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 4 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อม อย่างหาที่สุดมิได้ เป็นเกียรติยศต่อตนและวงศ์ตระกูลเป็นอย่างยิ่ง ตนจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมจะสานต่อแนวทาง ตลอดจนนโยบายการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้ดำเนินการมาจนเห็นผลเป็นที่ยอมรับ ดังจะเห็นได้จากการที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่มีทัศนคติที่ดีและให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ และสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุขในปัจจุบัน

“ขอให้เชื่อมั่นว่าตนและหน่วยในสังกัดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าพร้อมดูแล ช่วยเหลือประชาชนอย่างสุดกำลัง ความสามารถ และจะสานต่อนโยบายการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้ดำเนินการมาจนเห็นผล เพื่อนำสันติสุขมาสู่พี่น้องประชาชนและพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้”

ทั้งนี้ภายหลังพิธีรับ – ส่งมอบหน้าที่ พลตรีศานติ ได้ฝากข้อเน้นย้ำแก่หน่วยขึ้นตรง กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ดังนี้

  • 1.กำลังพลที่มาบรรจุปฏิบัติงานในพื้นที่ จชต.จะต้องมาปฏิบัติงานจริง
  • 2.ต้องดูแลเอาใจใส่ กำลังพลอย่างใกล้ชิด อย่าให้เกิดความเครียด
  • 3.ต้องดูแลสิทธิกำลังพลอย่างทั่วถึง ตามสิทธิพึงได้รับ
  • 4 .การดูแลพื้นที่ ด้านการข่าว ต้องเกาะติดและติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เฝ้าระวัง ไม่ให้มีการก่อเหตุในช่วงที่มีการจัดประชุม ‘APEC 2022 Thailand’ ที่จะมีขึ้น เดือน พ.ย. นี้
  • 5.เน้นย้ำหน่วยที่มีการสับเปลี่ยนเคลื่อนย้ายกำลังจะต้องไม่ประมาท มีการวางแผน รปภ.อย่างรัดกุม
  • 6.ย้ำดูแลเป้าหมายอ่อนแอ อย่างใกล้ชิด

#ข่าวอาชญกรรมภาค8 #ทุกอย่างเป็นไปเพื่อการขยายข่าวสู่สังคม #เพื่อพี่น้องประชาชน #สังคมต้องรับรู้ #สังคมเกาะป้องกัน #สังคมสดใส #สังคมความเป็นจริง #สู่สังคมมั่นคง #ประเทศชาติเจริญก้าวหน้า

ที่มา-ภาพ : ข่าวกองทัพภาค4

เรียบเรียง-เผยแพร่ : กองข่าวเฉพาะกิจ สำนักข่าวหนังสือพิมพ์ภาพข่าวและเว็บไซต์อาชญากรรม ภาค 8

Back To Top