วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.โปรดไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลขุนทะเล ถึงเวลา 17.00 น.ปิดหีบนับคะแนน ทีมเรารักขุนทะเล เบอร์ 1 นายทัพชนะ มะลิเผือก ผู้สมัครเป็นนายก อดีตเคยเป็นนายกมาแล้วหนึ่งสมัย มีประสพการณ์ ทำงานได้เลย โดยมีนายณรงค์ ศรีรัตนศูตร เป็นรองนายก และอรนุช ทองคำงาม เป็นรองนายก นายอุทัย สุทธิรักษ์ เป็นที่ปรึกษาและนายมนตรี เทพทอง เป็นที่ปรึกษา

วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.โปรดไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลขุนทะเล ถึงเวลา 17.00 น.ปิดหีบนับคะแนน ทีมเรารักขุนทะเล เบอร์ 1 นายทัพชนะ มะลิเผือก ผู้สมัครเป็นนายก อดีตเคยเป็นนายกมาแล้วหนึ่งสมัย มีประสพการณ์ ทำงานได้เลย โดยมีนายณรงค์ ศรีรัตนศูตร เป็นรองนายก และว่าที่ร้อยตรี อรนุช ทองคำงาม เป็นรองนายก
นายอุทัย สุทธิรักษ์ เป็นที่ปรึกษาและนายมนตรี เทพทอง เป็นที่ปรึกษา

อุดมศรี  ทองจันทร์ ข่าวอาชญากรรมภาค 8 รายงาน

Back To Top