เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีโดยการนำของสุฟ้าน แซ่หว่อง รองนายก นำพนักงานเจ้าหน้าที่กองอนามัยฉีดยาฆ่าเชื้อและล้างทำความสอาดป้องกันเชื้อไวรัส

ล้างทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่ตลาดและโรงเรียน
เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นำเจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พนักงานเทศบาล เหล่าพ่อค้าแม่ค้าร่วมทำความสะอาด (Big Cleaning Day) และทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อในพื้นที่บริเวณตลาดสดป่าไม้,ตลาดสะพานโค้งร้อยปี,และโรงเรียนบ้านโพหวาย เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
**ทั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนร่วมป้องกันตนเองด้วยการกินร้อน ช้อนตนเอง ล้างมือให้บ่อย เลี่ยงที่ชุมชน สวมหน้ากากอนามัย และสแกนไทยชนะ/หมอชนะ
❤❤❤ ดูเเลทุกท่านด้วยความห่วงใย เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

Back To Top