ฝึกอบรมปฐมนิเทศสมาชิกอาสารักษาดินแดน กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ 1 สุราษฎร์ธานี

เวลา 10.30 น.ต้นเดือนพฤศจิกายน 2563 มว.ท.สุเชาว์ ทูโมสิก ผช.หน.ฝอ.บก.อส.จ.สฎ. พร้อมทีมงานคุณภาพประกอบด้วย มว.อ.ชมชนก ปัญญาทิพย์ หน.ปก.บก.อส.จ.สฎ. มว.อ.ฉัตรชัย รักรณรงค์ ผบ.ร้อย อส.จ.สฎ.1 จัดการฝึกปฐมนิเทศสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่สั่งบรรจุใหม่ ประจำปี 2564 จำนวน 61 นาย (ชาย 50 นาย และ หญิง 11 นาย ) จัดการฝึกปฐมนิเทศระหว่างวันที่4-15 พ.ย.2563 ณ กองร้อยอส.จ.สฎ.1
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรักสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ สร้างความมีระเบียบวินัยเพื่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของกองอาสารักษาดินแดนต่อไป

Back To Top