คณะกรรมาธิการตรวจโครงการลุ่มน้ำตาปี

คณะกรรมาธิการฯ ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีศึกษาดูงาน “การบริหารจัดการลุ่มน้ำตาปี และลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก”

วันที่. 11 ก.ย.63  นายสาคร เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ สภาผู้แทนราษฎร / ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำภาคใต้ นำคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศึกษาดูงาน “การบริหารจัดการลุ่มน้ำตาปี และลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก” ระหว่างวันที่ 11 – 13 กันยายน 2563 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และพังงา โดยนายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ ณ สถานีสูบน้ำและผลิตน้ำบ้านนาทราย ตำบลพุนพิน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเขื่อนรัชชประภา อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายสรุป รวมทั้งเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นปัญหาการบริหารจัดการน้ำของลุ่มน้ำตาปี พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายสาคร เกี่ยวข้อง กล่าวว่า การลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครั้งนี้ โดยเฉพาะสถานีสูบน้ำและผลิตน้ำ ที่จะผลิตน้ำอุปโภคบริโภคส่งไปยังพื้นที่เกาะสำคัญ ที่เป็นเกาะเศรษฐกิจ เกาะท่องเที่ยว มีความต้องการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้น ซึ่งโรงสูบน้ำและผลิตน้ำบ้านนาทราย อำเภอพุนพิน เป็นโรงผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ ผลิตน้ำได้ถึง 4,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง สามารถจ่ายน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคภายในจังหวัดได้หลายอำเภอ รวมทั้งส่งต่อไปยังพื้นที่อำเภอเกาะสมุยได้ใช้ประโยชน์อีกด้วย ถือเป็นโครงการหนึ่งที่ช่วยบรรเทาและแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคได้เป็นอย่างดี อยากให้สถานีสูบและผลิตน้ำบ้านนาทราย เป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นๆ ใช้ในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะพื้นที่เกาะสำคัญ เกาะเศรษฐกิจ ที่หารายได้ให้ประเทศผ่านการท่องเที่ยว.

Back To Top