ผวจ.สฎ.มอบประกาศ

ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานี มอบเกียรติบัตรผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

วันที่ 8 ก.ย.63 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหารที่ร่วมให้การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวดสุราษฎร์ธานี

โดยนายเอกชัย มุกดาพิทักษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในนามเลขานุการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : TO BE NUMBERONE จังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้น้อมนำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มาดำเนินการตั้งแต่ ปี 2546 ถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 18 ปี ด้วยการบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ภายใต้แนวคิด “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” ตอบสนองยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ได้แก่ การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตแก่เยาวชน การพัฒนาทักษะชีวิต และมีระบบการเฝ้าระวังเพื่อให้เป็นพื้นที่ปลอดยาเสพติด โดยดำเนินงานแบบบูรณาการเชิงรุก สร้างความเข้มแข็งด้วยการสร้างทีมเครือข่ายเฝ้าระวังการติดยาเสพติด ทั้งในสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน และในหน่วยงานกระทรวงยุติธรรม

สำหรับ ปี 2563 จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผลการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรม ในทั้ง 3 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL , กิจกรรมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE และกิจกรรมประกวดผลการดำเนินงานจังหวัด/อำเภอ/ชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกประเภท.

Back To Top