ภาครัฐร่วมเอกชน

ภาครัฐและเอกชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมให้มีความเข้มแข็ง

วันที่ 31 ส.ค. 63. ที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยส่วนราชการ ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี (กรอ.จ.สฎ.) ครั้งที่ 3/2563 เพื่อหารือและติดตามสถานการณ์ สภาวะเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน ทั้งภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่ด้านต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน หรือ กรอ. ถือเป็นกลไกสำคัญในการประสานความร่วมมือในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจระดับจังหวัด ให้มีความเข้มแข็ง

โดยการประชุมครั้งนี้ มีประเด็นการหารือที่สำคัญ ได้แก่ พิจารณาในเรื่องของสถานการณ์การค้าออนไลน์/การจัดงานกระตุ้นเศรษฐกิจ อาทิ การจัดอบรม E – commerce , แอพพลิเคชั่นของไทยเพื่อผู้ประกอบการไทยขายของออนไลน์โดยไม่ต้องพึ่งแอพพลิเคชั่นต่างชาติ , การจับคู่ทางธุรกิจเพื่อนำสินค้าชุมชนเข้าสู่โรงแรมภัตตาคารและห้างร้านขนาดใหญ่ , การจัดพื้นที่ในการออกงานแฟร์และ Road show ในต่างประเทศสำหรับผู้ประกอบการของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นต้น

นอกจากนี้ยังได้ติดตามสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว การจัดงาน 1 จังหวัด 1 เทศกาล เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย และติดตามสถานการณ์ปาล์มน้ำมัน ได้แก่ การกำหนดระเบียบข้อบังคับมาตรฐานคุณภาพขั้นต่ำที่ลานเทรับซื้อเพื่อควบคุมให้ผลปาล์มที่เกษตรกรนำมาขายเป็นผลปาล์มที่มีเปอร์เซ็นสูงเพื่อผลักดันให้ราคาสูงขึ้น และกำหนดข้อบังคับให้ผู้รับจ้างแทงผลปาล์มต้องมีใบอนุญาตเพื่อสามารถแทงผลปาล์มที่สุกจริงๆ

Back To Top