จ.สฎ.ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเดือนสิงหาคม

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเดือนสิงหาคม 2563
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผวจ.สฎ.นายสุรชาติ วรศรัณย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางแจ่มจิต พูลสวัสดื์ รอง.ผวจ.นายสนิท ศรีวิหค รอง.ผวจ.นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รอง.ผวจ.ร่วมเป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนเพื่อติดตามผลงานข้อสั่งการที่จังหวัดให้แต่ละหน่วยงานดำเนินการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและติดตามปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อหาแนวทางแก้ไข ก่อนการประชุม ผวจ.ได้มอบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นประจำเดือนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ.ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเมื่เวลา 09.00 น.วันที่ 27 สิงหาคม 2563

Back To Top