ฝึกอบรม ชรบ.รุ่นที่ 2 ที่สุราษฎร์ธานีโดยป้องกันจังหวัดเป็นเจ้าของโครงการ

ป้องกันจัวหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดการฝึกอบรม ชรบ.รุ่นที่ 2 จำนวน 80 คน
– การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ชรบ.รุ่นที่2 จำนวน 80 คน, 8 อำเภอ ในวันที่สอง(20 ส.ค.63)
โดยมีการอบรมวิชาดังนี้
– ออกกำลังกาย โดย ชุดครูฝึก กองร้อย อส.จ.สฎ.1
– บุคคลท่ามือเปล่า ชุดครูฝึก กองร้อย.อส.จ.สฎ.1
– ความรู้ ด้านการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด/การเดินเวรยาม/การจัดทำแผนการเดินเวรยาม/การเฝ้าระวังครัวเรือน
โดย ร.ต.อ. เด่นชัย แก้วเกิดเถื่อน ผบ.มวท.ฯฝปค.ภ.8 และชุดครูฝึก จาก ตร.ภ.8
-เรียนรู้/ปฎิบัติจริงการตั้งจุดตรวจจุดสกัด/การตรวจค้นบุคคล/การตรวจค้นยานพาหนะ/ฝึกปฏิบัติจริงการเดินเวรยามแบบสันติวิธี/ฝึกปฎิบัตการใช้อาวุธปืนยาว โดยชุดครูฝึก ตร.ภ.8

 

Back To Top