จังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมความพร้อมรับมือการแพร่ระบาด โควิด 19 รอบ 2

จังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมฝึกซ้อมเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID -19 ระลอกที่ 2

วันที่ 17 ส.ค.63. ที่ประชุมตาปี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมฝึกซ้อมเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID -19 ระลอกที่ 2 ในรูปแบบการฝึกแบบ Table Top Exercise / Functional Exercise ผ่านระบบระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference System) จากศาลาว่าการกลาโหม ระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2563 เพื่อทดสอบแผน/แนวทางการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID -19 ในระดับต่างๆ การจัดสรรและบริหารทรัพยากรทางการแพทย์ในภาวะวิกฤตด้านการสาธารณสุข (กรณีผู้สงสัยติดเชื้อ/ผู้ป่วยจำนวนมาก) และเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านทรัพยากรทางการแพทย์ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกลุ่มจังหวัด และเพื่อเป็นเวทีในการประสานงานระหว่างสาธารณสุขกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรด้านการแพทย์ รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID – 19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID -19 ในประเทศไทยในห้วงที่ผ่านมา รัฐบาลมีนโยบายให้จัดทาสถานที่กักกันฯ เพื่อรองรับคนไทย รวมถึงชาวต่างชาติที่มี work permit ในไทยที่กลับมาจากต่างประเทศ โดยกักกันไว้ 14 วันในสถานที่เฉพาะ ซึ่งเป็นผลให้สถานการณ์การแพร่ระบาด ในประเทศไทยลดลงจนไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ในประเทศ ซึ่งจากมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคที่ผ่านมา ถึงแม้จะส่งผลให้เกิดการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดที่มีประสิทธิภาพ แต่พบว่าประชาชนจำนวนไม่น้อยที่ไม่ใส่หน้ากากอนามัยในที่ชุมชน และหลายสถานที่ไม่เข้มงวดกวดขันในเรืองมาตรการป้องกันตนเอง ขณะที่ภาคธุรกิจต่างๆ เริ่มกลับมาเปิดทำการอีกครั้ง รวมถึงโรงเรียนเริ่มเปิดเทอมเป็นปกติ ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรมและรีสอร์ทหลายแห่งเริ่มเปิดให้บริการ เพื่อความไม่ประมาทจึงจำเป็นต้องมีการฝึกซ้อมแผนเตรียมพร้อมรับสถานการณ์หากมีการแพร่ระบาดของโรค ระลอกที่ 2 เกิดขึ้น เพื่อให้การรับมือของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ.

Back To Top