สาธารณสุขออกพื้นที่ตรวจวัดสายตาให้เด็กนักเรียนพื้นที่เกาะสมุย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ออกหน่วยบริการตรวจประเมิน แก้ไขปัญหาสายตาให้แก่นักเรียนบนเกาะสมุย
วันที่ 15 ส.ค.63  ที่ห้องประชุมชั้น 3 โรงพยาบาลเกาะสมุย ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางวราภา จันทร์เอียด นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยจักษุแพทย์จากโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่อำเภอเกาะสมุยออกหน่วยให้บริการตรวจประเมิน แก้ไขปัญหาสายตา ให้แก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย ที่มีสายตาผิดปกติกว่า 40 คน ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และโรงพยาบาลเกาะสมุย จัดขึ้น เพื่อให้เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาในอำเภอเกาะสมุยที่มีสายตาผิดปกติ ได้รับการตรวจประเมินสายตา และได้รับการยืนยันจากจักษุแพทย์ หากสายตาผิดปกติก็จะรับได้รับการแก้ไข หรือส่งต่อไปรับการรักษาตามสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ต่อไป
นางวราภา จันทร์เอียด นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า เด็กวัยเรียนเป็นวัยที่มีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และด้านปัญญาซึ่งการให้ความสำคัญเรื่องสายตาและการมองเห็น ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการเรียนรู้ พัฒนาการทางสมอง บุคลิกภาพ ตลอดจนการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็ก โดยฉพาะในเด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษา อายุ 3-12 ปี เป็นช่วงที่สำคัญต่อการพัฒนาทางสายตา หากไม่ได้รับการแก้ไขความผิดปกติจะเสี่ยงต่อการพิการทางสายตากาวร จากการศึกษาสถานการณ์ทางระบาดวิทยาของสภาวะตาบอด ตาเลือนรางและโรคตา ที่เป็นสาเหตุสำคัญและเป็นปัญหาสาธารณสุขในกลุ่มประชากรเด็กไทย อายุ 1 -14 ปี โดยการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิเฉพาะกลุ่มประชากรวัยเด็กอายุ 1-14 ปี จำนวน 2,743 ราย ของโครงการสำรวจสภาวะตาบอด สายตาเลือนรางและโรคตาที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในประเทศไทย พ.ศ. 2545-2550 ซึ่งเก็บตัวอย่างในพื้นที่ 22 จังหวัด พบว่า ภาวะสายตาผิดปกติสาเหตุของสภาวะตาบอดถึง 1 ใน 3 ของเด็กไทย และเป็นสาเหตุของสภาวะตาเรือนลาง ร้อยละ 13 นอกจากนั้นในปี พ.ศ. 2555 การศึกษาเรื่อง การคัดกรองสายตาผิดปกติโดยครูในเด็กก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษาในโรงเรียน จำนวน 17 แห่ง ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ สุราษฎร์ธานี ลำพูน และนครพนม พบว่า เด็กมีภาวะสายตาผิดปกติร้อยละ 6.6 และจำเป็นต้องใส่แว่นสายตาร้อยละ 4.1 ซึ่งการประมาณการในภาพประเทศ คาดว่า จะมีเด็กจำเป็นต้องใส่แว่นสายตาประมาณ 260,000 คน
สำหรับในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย เจ้าหน้าสาธารณสุขและครูประจำชั้นในทุกโรงเรียนของอำเภอเกาะสมุย ได้มีการคัดกรองสายตาเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา พบว่า เด็กนักรียนได้รับการคัดกรองสายตา และมีสายตาผิดปกติ จำนวน 40 คน จึงได้มีการลงพื้นที่เพื่อคัดกรองตรวจความผิดปดติของนักเรียนซ้ำอีกครั้ง หากสายผิดปกติก็จะได้รับการตัดแว่น เพื่อมอบให้กับน้องๆต่อไป อีกทั้งเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครองที่จะต้องเดินทางนำเด็กที่มีปัญหาสายตาผิดปกติ เดินทางไปรับการยืนยันจากจักษุแพทย์ที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี อีกด้วย

Back To Top