วุฒิสภาลงพื้นที่สุราษฎร์ธานีจัดโครงการ สว.พบประชาชน

วุฒิสภาลงพื้นที่จัหงหวัดสุราษฎร์ธานีจัดโครงการ สว. พบประชาชน ติดตามแผนปฎิรูปประเทศ และลงพื้นที่รับฟังความเห็นพี่น้องประชาชน

วันที่ 13 ส.ค.63  ที่ประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับสมาชิกวุฒิสภา นำโดยนายสมชาย เสียงหลาย รองประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ คนที่สาม ในโอกาสนำคณะลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อร่วมประชุมปรึกษาหารือกับส่วนราชการในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ รับฟังข้อคิดเห็นและติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานตามบทบาท หน้าที่ และอำนาจของวุฒิสภา ในการ ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และยังเป็นการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งในระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติ ให้เกิดการทำงานที่สอดคล้องกันตลอดจนสร้างความเข้าใจในเรื่อง บทบาท หน้าที่ และอำนาจของวุฒิสภา ต่อส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
จากนั้นในช่วงบ่ายกำหนดลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ เกี่ยวกับสภาพปัญหาและข้อเท็จจริงในการประกอบอาชีพของพี่น้องประชาชน ณ กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อแลกเปลี่ยนและรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาในพื้นที่โดยตรง เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการดำเนินงานตามอำนาจและหน้าที่ของวุฒิสภาต่อไป.

Back To Top