จ.สฎ.ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชนพื้นที่ห่างไกล

จ.สุราษฎร์ธานีออกหน่วยบริการประชาชนในท้องที่ห่างไกล ตามโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มแก่ประชาชน”

วันที่ 7 ส.ค.63  ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านยาง อำเภอคีรีรัฐนิคม และใกล้เคียง เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มแก่ประชาชน” โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานี บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้อง จัดขึ้น ณ โรงเรียนวัดนิลาราม หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านยาง อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประขาชน ตลอดจนการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์ สร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชน และเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีของส่วนราชการในพื้นที่ รวมถึงการบริการให้ความช่วยเหลือและการสังคมสงเคราะห์ประชาชนในด้านต่งๆ

ในการนี้ นายวิชวุทย์ จิตโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้นายชาญวิทย์ สิรภักดี นายอำเภอคีรีรัฐนิคม นำคณะส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกเหล่ากาชาด ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้อง พบปะเยี่ยมเยือนและให้บริการประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว หลากหลายกิจกรรม ได้แก่ บริการตรวจรักษาโรค แนะนำฝึกอาชีพ แจกแว่นสายตาผู้สูงอายุ นิทรรศการให้ความรู้ และบริการให้คำปรึกษาตอบปัญหาข้อซักถามต่างๆ

นอกจากนี้ ยังได้มอบเกียรติบัตรให้บุคคลที่ทำคุณประโยชน์และความดีต่อสังคม มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน มอบเงินช่วยเหลือแก่ครัวเรือนยากจน และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้สูงอายุอีกจำนวนหนึ่งด้วย พร้อมกับรับฟังสภาพปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามารับทราบปัญหา เพื่อนำไปพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป.

Back To Top