ทำประชาวิจารณ์โรงไฟฟ้า

ชาวสุราษฎร์ธานีพร้อมใจเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี ชุดที่ 1-2 อย่างเนืองแน่น

วันที่  4 ส.ค.63  นายจเร ขวัญเกิด ปลัดจังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ต่อการจัดทาร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในรายงานEIA(Environmental Impact Assessment) โครงการโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี ชุดที่ 1 – 2 วันแรก โดยมี นางศรีวรรณ บูรณโชคไพศาล ผู้ช่วยผู้ว่าการ แผนงานโรงไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวรายงาน มีประชาชนในพื้นท่ีศึกษาโครงการฯ ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้นาศาสนาและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังอย่างเนืองแน่น ณศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ อุบลรัตนราชกัญญา สหกรณ์สุราษฎร์ธานี (โค-ออป) อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

นายจเร ขวัญเกิด ปลัดจังหวัดสุราษฏร์ธานี กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ผู้แทนของชุมชน และหน่วยงานในพื้นที่ รวมถึงหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ได้มีส่วนร่วมในการประชุมรับฟัง ความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ของโครงการโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี ชุดที่ 1-2 ในครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนสมบูรณ์ของร่างรายงานฯ รวมถึงได้รับทราบข้อมูล ข้อเท็จจริง พร้อมแสดงข้อคิดเห็น อันแสดงถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการร่วมกับ กฟผ. โดยขอให้ประชาชนที่เข้าร่วมประชุม ในวันนี้ช่วยกันซักถาม พร้อมเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงเล่มรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและมาตรการท่องเกี่ยวข้องในทุกๆ ด้าน ให้เกิดประโยชน์ต่อชาวสุราษฎร์ธานีมากที่สุด

ด้าน นางศรีวรรณ บูรณโชคไพศาล ผู้ช่วยผู้ว่าการแผนงานโรงไฟฟ้า กฟผ. กล่าวว่า โครงการโรงไฟฟ้า สุราษฎร์ธานี ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 เป็นโรงไฟฟ้าตามแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (PDP2018) เพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งอันดามันที่ยังขาดโรงไฟฟ้าหลักในพื้นที่ พร้อมรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภาคใต้ ซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดที่มี การใช้ไฟฟ้ามากเป็นอันดับ 3 ของภาคใต้ โดยจะก่อสร้างบนพื้นที่โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีเดิม ซึ่งปัจจุบันได้หยุด ดำเนินการแล้วเนื่องจากหมดอายุการใช้งาน และยังเป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมของระบบส่งไฟฟ้าอยู่แล้ว จึงช่วยลด การก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าเพิ่ม ทาให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้ามีราคาถูกลง โครงการฯ มีขนาดกาลังผลิตติดตั้งสูงสุด ประมาณ 1,660 เมกะวัตต์ ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักและน้ามันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสารอง มีกาหนดจ่ายไฟฟ้า เข้าระบบเชิงพาณิชย์(Commercial Operation Date: COD) ชุดที่1ในปี2570และชุดที่ 2 ในปี2572 ตามลาดับ นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าใหม่จะช่วยสร้างรายได้และอาชีพให้กับท้องถิ่น ตลอดจนได้รับงบประมาณ จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่ออนาคตไปพัฒนาชุมชนอีกด้วย

ขณะที่ นายขรรชัย เกรียงไกรอุดม ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีคอท จากัด กล่าวว่า การจัดรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำเสนอรายละเอียดโครงการ ผลการศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ศึกษา โครงการฯอาเภอพุนพินจานวน 6 ตำบล ได้แก่ ต.พุนพิน ต.ท่าข้าม ต.หนองไทร ต.ท่าโรงช้าง ต.เขาหัวควาย ต.ท่าสะท้อน และอำเภอเมือง 1 ตำบล คือ ต.คลองน้อย รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วม ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนสมบูรณ์ของร่างรายงานฯ รวมถึงแสดงข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เพิ่มเติมจากการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 และการสารวจและรับฟัง ความคิดเห็นของประชาชน ในขั้นตอนการประเมินและจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2562 ถึงเดือนเมษายน 2563 ซึ่งบริษัทฯ จะรวบรวมข้อเสนอแนะและข้อห่วงกังวลจากการรับฟัง ความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 มาปรับปรุงร่างรายงานและมาตรการฯ ให้มีความเหมาะสม เพื่อจัดทารายงาน EIA ฉบับสมบูรณ์ นาเสนอสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ประชาชนทุกภาคส่วนสามารถแสดงความคิดเห็นต่อเนื่องได้จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 โดยส่งข้อคิดเห็น ได้ที่ งานประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี กฟผ. โทรศัพท์ 077-242538 ต่อ 4249 หรือ นางสาวจันทิมา ยะนิล และนางสาวณัชชาวีร์ ชูดวงแก้ว บริษัท ซีคอท จากัด เลขที่ 239 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 0-2959-3600 ต่อ 410, 412-413 โทรสาร 0-2959-3535

Back To Top