ตรวจโรงกลั่นนัำมันใบโอดีเซล

คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์ปาล์มน้ำมัน
วันที่ 3 ส.ค. 63 ที่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับนายวีระกร คำประกอบ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม พลเอกกิตติทัศน์ เปี่ยมสุวรรณ์ เลขานุการคณะกรรมาธิการฯ และคณะ พร้อมกับร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์ม มาตรการตรวจสอบการนำเข้า ตลอดจนมาตรการป้องกันและควบคุมการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์ม ก่อนเดินทางไปตรวจเยี่ยมและตรวจเช็คสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบของโรงงานปาล์มน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท ทักษิณปาล์ม (2521) จำกัด อำเภอพุนพิน และบริษัท พี.เค.มารีน เทรดดิ้ง จำกัด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ซึ่งการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมของคณะกรรมาธิการในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง

ด้าน นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันรวมประมาณ 1.3 ล้านไร่ ถือเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสุราษฎร์ธานีรองจากยางพารา ปัจจุบันมีเกษตรกรชาวสวนปาล์มกว่า 66,714 ครัวเรือน โดยทางจังหวัดฯ ได้ขับเคลื่อนพัฒนาปาล์มน้ำมันคุณภาพจังหวัดสุราษฎรธานีอย่างยั่งยืน หรือสุราษฎร์ฯ โมเดล กำหนดเป็นมาตรการทางการบริหารและข้อตกลงร่วมกันของหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และมีคณะกรรมการระดับจังหวัด/ระดับอำเภอ/คณะทำงานประจำโรงงาน เพื่อกำกับ ติดตาม และประเมินผล.

Back To Top