คณะกรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภาลงพื้นที่สุราษฎร์ธานี

คณะอนุกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เยี่ยมชมและศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

วันที่ ง31 ก.ค.62  คณะอนุกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา นำโดยนางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา ประธานคณะอนุกรรมาธิการ และนายณรงค์ สหเมธาพัฒน์ รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ปัญญาทีปวิทยานุสรณ์ วัดบางขยาราม อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และแลกแปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็น “การปฏิรูปการศึกษาตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา” รวมทั้งนำเสนอปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการศึกษา โดยพระครูสิริวินัยบรรหาร ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 2 (ภาคใต้) และผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ พร้อมกับร่วมแลกแปลี่ยนความคิดเห็น นำเสนอปัญหา และอุปสรรคในการบริหารจัดการศึกษา

สำหรับข้อเสนอแนะที่ทางโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ นำเสนอต่อคณะอนุกรรมาธิการ คือ ต้องการให้มีการบรรจุโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ อบจ. เทศบาล และ อบต. สนับสนุนงบประมาณโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ ที่ต้องอยู่ในท้องถิ่นนั้นๆ ตามหลักเกณฑ์ที่ราชการกำหนด ให้ภาครัฐจัดเงินเดือนค่าตอบแทนหรือเงินสิทธิประโยชน์อื่นที่สอดคล้องกับครู สังกัดพระปริยัติธรรมแผนกสามัญอย่างเท่าเทียมไม่มีความเหลื่อมล้ำ และต้องการให้วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร สนับสนุนผ่านอนุบัญญัติ พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติ พ.ศ.2563 โดยเร่งด่วน.

Back To Top