มอบประกาศเกียรติบัตรข้าราชการดีเด่นระดับประเทศ-ระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานีมอบประกาศเกียรติบัตรแก่ข้ารชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562 ระดับประเทศและระดับจังหวัด

วันที่ 30 ก.ค.63  ที่ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบประกาศเกียรติบัตรแก่ข้ารชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562 ระดับประเทศ และระดับจังหวัด เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

ทั้งนี้ ตามที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562 ได้ดำเนินการดัดเลือกข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนดีเด่นกำหนด โดยมีผลงานเชิงประจักษ์เป็นที่ยอมรับ และมีความเหมาะสม สมควรได้รับการยกย่องเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำ 2562 ซึ่งคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ได้ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562 เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVD-19) สำนักงาน กพ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ได้แจ้งให้จังหวัดพิจรณาจัดพิธีมอบเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562 ในจังหวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์การจัดงาน

ซึ่งในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พศ. 2562 จำนวน 4 ราย ได้แก่ 1.นายจรูญ ชาสวัสดิ์ ตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ สังกัดโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 2.นายสิรวิชญ์ ธนเศรษฐ์วงศ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 3.พันตำรวจโท สมพษ์ เอกวัฒ ตำแหน่งสารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 5 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจทางหลวง สังกัดสถานีตำรวจทางหลวง 5 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจทางหลวง และ 4.พันตำรวจโทหญิง โสพิศ พิศพรรณ ตำแหน่งสารวัตรฝ่ายอำนวยการ สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นอกจากนี้ คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าข้ารชการ และลูกจ้างประจำหน่วยงานต่างๆ ที่ส่งชื่อเข้ารับการคัดเลือกล้วนมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อป็นขวัญและกำลังใจจึงพิจารณาคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัด พร้อมมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 13 ราย

Back To Top