จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยนายประเวศ ไทยประยูร รอง.ผวจ.เป็นประธานประชุมความมั่นคงจังหวัด

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ติดตามการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว หลังสถานการณ์การ โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย

บ่ายวันที่ 30 ก.ค.62. ที่ห้องเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3/2563 เพื่อร่วมหารือและติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ทั้งตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมา อาทิ การจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการจารจร การรักษาความสงบเรียบร้อยของฝ่ายปกครอง การกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ การปฏิบัติตามนโยบายด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย เป็นต้น

ทั้งนี้จากรายงานผลการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในส่วนของตำรวจในห้วงเดือนที่ผ่านมา รับแจ้งฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย จำนวน 27 คดี ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 34 คดี ความผิดพิเศษ 67 คดี และคดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย จำนวน 1,771 คดี คดีการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ จำนวน 8 คดี ขณะที่ผลการกวดขันจับกุมการกระทำผิดกฎหมายจราจร มีผู้ถูกดำเนินคดี 3,884 คน ส่วนใหญ่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ รองลงมาจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย ขับรถย้อนสร และไม่คาดเข็มขัดนิรภัย เป็นต้น

ในการนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เน้นย้ำและขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย เข้มงวดกวดขันในการเฝ้าระวังและป้องกันการก่อคดีอาชญากรรมทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและประชาชน ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย.

Back To Top