ไถ่ชีวิตโคกระบือจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จ.สุราษฎร์ธานีไถ่ชีวิตโค – กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 24 ก.ค.63   ที่สนามหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 46 นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตโค – กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยกรมปศุสัตว์ ได้จัดทำโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมรชาภิเษก เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระเมตตาต่อกรมปตุสัตว์ โดยเริ่มโครงการตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ซึ่งมีกิจกรรมไถ่ชีวิตโค-กระบือ ทั้งประเทศ จำนวน 4,910 ตัว เพื่อนำไปส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกร ตามหลักเกณฑ์ของโครงการธนคาร โค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ และมีกิจกรรมมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือ แก่กษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการเป็นกรณีพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเมตตาต่อกรมปศุสัตว์ และเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ได้มีโค – กระบือ ไว้เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร มีปุ๋ยจากมูลสัตว์ทดแทนปุ๋ยเคมี รวมทั้งเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ ให้เกิดความรัก สามัคคี และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน

สำหรับโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ ในวันนี้มีเป้าหมายในการไถ่ชีวิตโค-กระบือ รวมทั้งสิ้น 58 ตัว และมอบกรรมสิทธิ์ให้เกษตรกรที่ส่งมอบลูกโค-กระบือตัวที่1 คืนให้โครงการธนาคารโค-กระบือ ตามพระราชดำริ จำนวน 25 ราย โค-กระบือที่ได้รับการไถ่ชีวิต จะสมทบเข้าร่วมโครงการธนคารโค-กระบือ ตามพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ.2522 โดยจะนำโค-กระบือ จำนวนดังกล่าว มอบให้เกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี อำเภอดอนสัก และอำเภอบ้านนาเดิม ซึ่งเกษตรกรจะต้องปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด เมื่อลูกโค-กระบือ ตัวที่ 1 ที่เกิดจากแม่โค-กระบือ ที่ได้รับจากโครงการฯ อยู่ครบ 18 เดือน ให้ส่งคืนโครงการฯ เพื่อให้เกษตรกรรายใหม่ยืมเลี้ยงเพื่อการผลิต ตามระเบียบของโกรงการๆ ต่อไป ส่วนลูกวัวตัวที่ 2 3 หรือ 4 พร้อมแม่โค-กระบือ จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรผู้เลี้ยง เมื่อเลี้ยงและปฏิบัติตามระเบียบของโครงการๆ ครบตามสัญญา 5 ปี

ปัจจุบันจังหวัดสุราษฎร์ธนี ได้ดำเนินการตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในพื้นที่ 15 อำเภอ ทั้งหมดจำนวน 571 ตัว

Back To Top