ประชุมการแก้ปัญหายาเสพติดจังหวัด

จ.สุราษฎร์ธานี ติดตามการดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เน้นย้ำดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อความสงบสุขของสังคม

บ่ายวันที่ 22 ก.ค.63. ที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ศอ.ปส.จ.สฎ.) และผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 4/2563 เพื่อติดตามสถานการณ์และผลการปฏิบัติงานของคณะทำงาน รวมทั้งแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนนโยบายรัฐบาล ได้แก่ มาตรการป้องกัน มาตรการบำบัดรักษา มาตรการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย และมาตรการบริหารจัดการอย่างบูณาการ

โดยที่ประชุมได้มีการติดตามสถานการณ์ยาเสพติดในภาพรวมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และติดตามกรอบยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่รัฐบาลกำหนดไว้ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้เร่งรัดดำเนินงานให้บรรลุผลตามกรอบแนวทางที่วางไว้ โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกพื้นที่อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อความสงบสุขของสังคม ซึ่งหากผู้ใดพบเบาะแสยาเสพติดสามารถแจ้งได้ที่ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร. 077 – 204097 หรือตู้ ปณ.999 สุราษฎร์ธานี 84000

Back To Top