ป.ป.ส.นำร่อง 6 หมู่บ้านอำเภอบ้านนาสารสุราษฎร์ธานีรองรับการประกาศเป็นพื้นที่ให้เสพและครอบครองพืชกระท่อม

สำนักงาน ป.ป.ส. นำร่องพื้นที่ 6 หมู่บ้านในอำเภอบ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี รองรับการประกาศเป็นพื้นที่ได้รับอนุญาตให้เสพและครอบครองพืชกระท่อม

วันที่ 17 ก.ค.63 ที่สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 8 อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายพีระ กาญจนพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปส.ภาค 8 นายเดชาชโลธร หน.ศป.ปส.จ.ตำรวจ พ.ต.อ.วิสุทธิ์ ภู่พันธ์ุศรี ผกก.สภ.บ้านาสาร ผกก.สภ.ท่าชีและฝ่ายปกครอง สาธารณสุข ผู้นำท้องที่ และผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและประชุมร่วมกับคณะผู้ดำเนินโครงการวิจัยจากสำนักงาน ป.ป.ส. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการเดินทางมาศึกษาวิจัยการได้รับอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองพืชกระท่อมของสำนักงาน ป.ป.ส. ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ที่ได้กำหนดนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล โดยเฉพาะกลุ่มพืชที่เน้นการใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์และการวิจัยพัฒนาเพื่อให้ ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ประกอบกับแนวทางของกระทรวงยุติธรรม ที่ผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมายในการปลดพืชกระท่อมออกจากยาเสพติด ซึ่งขณะนี้ร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ … พ.ศ. … (ถอดพืชกระท่อมจากยาเสพติดให้โทษ) ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2563 และอยู่ในขั้นส่งไปยังรัฐสภาเพื่อพิจารณา

ในทางคู่ขนานกันสำนักงาน ป.ป.ส. ได้มีการร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม พ.ศ. … เพื่อใช้ในการกำกับดูแลพืชกระท่อม ภายหลังการถอดพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดให้โทษ ขณะนี้อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ป.ส. ซึ่งเมื่อดำเนินการตามขั้นตอนครบกำหนดแล้ว สำนักงาน ป.ป.ส. จะนำข้อมูลความคิดเห็นที่ได้รับมาวิเคราะห์ผลดี ผลเสีย รวมถึงผลกระทบเพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพิจารณาก่อนเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

สำหรับการดำเนินงานในพื้นที่นำร่อง 135 หมู่บ้าน เพื่อเตรียมการรองรับการประกาศเป็นพื้นที่ได้รับอนุญาตให้เสพและครอบครองพืชกระท่อม ตามมาตรา 58/2 แห่ง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 นั้น สำนักงาน ป.ป.ส. ได้คัดเลือกพื้นที่ 6 หมู่บ้าน ในตำบลน้ำพุ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี เป็นพื้นที่นำร่อง ซึ่งในพื้นที่ 6 หมู่บ้านของตำบลน้ำพุ มีการควบคุมพืชกระท่อม 1,578 ต้น ซึ่งทุกต้นเป็นต้นกระท่อมที่มีอยู่ก่อนแล้วบ้านละไม่เกิน 3 ต้น และไม่มีการปลูกเพิ่มหรือปลูกใหม่เด็ดขาด โดยมีการสแกนคิวอาร์โค้ดขึ้นทะเบียนเป็นที่เรียบร้อย ห้ามซื้อขายพืชกระท่อมและนำออกนอกพื้นที่.

Back To Top