ผู้ตรวจมหาดไทยลงพื้นที่สุราษฎร์ธานี

ผู้ตรวจฯ มหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัย

วันที่ 14 พ.ค. 63  นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับนายราชิต สุดพุ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ หมู่ที่ 2 บ้านนาลึก ตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับงบประมาณจำนวน 40,000,000 บาท ซึ่งเป็นเงินพระราชทานเพื่อการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัย จำนวน 2 จุด ที่บ้านนาลึก หมู่ที่ 2 ตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร และที่บ้านต้นบาป หมู่ที่ 5 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 11 สุราษฎร์ธานี สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง ฝ่ายปกครอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำหรับความก้าวหน้าโครงการล่าสุด ในส่วนของโครงการสร้างศูนย์พักพิงฯ บ้านนาลึก ทางเทศบาลตำบลทำชี ให้ใช้พื้นที่โฉนด จำนวน 4 ไร่ เพื่อก่อสร้างศูนย์พักพิง ซึ่งในภาพรวมดำเนินการไปแล้วกว่าร้อยละ 21.88 ขณะที่โครงการสร้างศูนย์พักพิงฯ บ้านต้นบาป ทางองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน ได้เห็นชอบให้ใช้ที่ดินราชพัสดุ จำนวน 4 ไร่ ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วประมาณร้อยละ 47.20 ซึ่งทั้งสองแห่งคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ ภายในเดือนมกราคม 2564

Back To Top