รมช.เกษตรและสหกรณ์การเกษตรลงพื้นที่สุราษฎร์ธานี

รมช.เกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตรวจราชการหน่วยงานในสังกัด เน้นย้ำทุกภาคส่วนมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มขีดความสามารถ

วันที่ 10 ก.ค.63  นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเยี่ยมเยียน มอบนโยบาย และตรวจราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำโดยนายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมให้การต้อนรับและรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี อาทิ การพัฒนาปรับปรุงพันธุ์มะพร้าว การสาธิตการเก็บเกี่ยวผลมะพร้าว แนวทางการป้องกันแมลงศัตรูพืช และการใช้สารชีวภัณฑ์(แตนเบียน) กำจัดศัตรูพืช เป็นต้น

โอกาสนี้ นางมนัญญา ไทยเศรษฐ์ ได้กล่าวพบปะและมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมกับกำชับให้หน่วยงานภาครัฐและผู้เกี่ยวข้อง ช่วยกันขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ให้สำเร็จลุล่วงและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มขีดความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชนต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน.

Back To Top