เอกชนร่วมมือภาครัฐที่สุราษฎร์ธานี

ภาคเอกชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีจับมือหน่วยงานภาครัฐจัดงานสุราษฎร์ซุปเปอร์เซล กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยว หลังสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย

วันที่ 9 ก.ค.63. ที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหารือเตรียมความพร้อมจัดงานสุราษฎร์ซุปเปอร์เซล ปี 2563 (Surat Super Sale 2020) โดยหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี (YEC สุราษฎร์ธานี) และส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ/ บริการของจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมทั้งเพื่อสร้างภาพลักษณ์การจัดงาน Surat Super Sale : 1 ปี มีครั้งเดียว ให้เป็นงาน ประจาปีของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้อยู่ในความทรงจาของประชาชนและนักท่องเที่ยว

โดยนายจรุงศักดิ์ สุรัฐชนานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน หลังจากการระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ในประเทศไทยและทั่วโลก ทำให้หลายภาคส่วนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ และส่งผลให้ผู้ประกอบการต่างๆ ในหลายภาคส่วนต้องปิดกิจการ พนักงานไม่มีงานทำขาดรายได้จากเหตุการณ์ในครั้งนี้ ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในจังหวัดสุราษฎร์ธานีต้องหยุดชะงักไปในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งภายหลังจากการจัดการของภาครัฐฯ ทำให้สถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดี และมีนโยบายผ่อนคลายมาตรการป้องกันต่างๆ เป็นระยะ ส่งผลให้ผู้ประกอบการต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบกลับมาดำเนินการได้ตามมาตรการของภาครัฐ จึงเป็นที่มาของการจัดโครงการนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายสินค้าและบริการของผู้ประกอบการต่างๆ กระตุ้นตลาด การท่องเที่ยว และสินค้าชุมชน ให้แก่ ผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนักท่องเที่ยว ได้มีโอกาสได้เข้าถึงสินค้าและบริการในจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มากขึ้น โดยผู้ประกอบการที่จะมาออกงาน จะต้องนาเสนอสินค้าและบริการในรูปแบบต่างๆ ที่พิเศษกว่าปกติ เช่น สินค้าราคาทุน สินค้าราคาลดพิเศษฯลฯ เพื่อสร้างความสนใจให้แก่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยภายในจังหวัด ส่งผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนวันและสถานที่การจัดงานจะนำมาแจ้งให้ทราบอีกครั้ง.

Back To Top