ตำรวจสุราษฎร์ธานีกวดขันวินัยจราจร

ตำรวจสุราษฎร์ธานีกวดขันวินัยจราจร ช่วงแรกว่ากล่าวตักเตือนก่อนเริ่มกวดขันอย่างจริงจังตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นไป

วันที่ 27 ก.พ.63  ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ต.อ.เชาวลิต เลี้ยงสุพงศ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้านการบังคับใช้กฎหมาย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และร่วมพิจารณาการปฏิบัติงานตามแผนเผชิญเหตุ ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2563 และการกวดขันวินัยจราจรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ การแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงหรือจุดที่น่าจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

พ.ต.อ.เชาวลิต เลี้ยงสุพงศ์ กล่าวว่า ด้วยเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 การประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน มีมติเห็นชอบให้จังหวัดแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดด้านการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อปฏิบัติงานที่เกี่ยวช้องกับการบังคับใช้กฎหมาย การอำนวย ความสะดวกการจราจร และการบ้องกันอุบัติเหตุทางถนน ในการนี้ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงได้เชิญประชุมคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกำหนดมาตรการและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบังคันใช้กฎหมาย รวบรวมบัญหา ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย และบูรณาการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พ.ต.อ.เชาวลิตฯ กล่าวด้วยว่า เบื้องได้กำชับเรื่องการกวดขันวินัยจราจรโดยเน้นการประชาสัมพันธ์และว่ากล่าวตักเตือนในช่วงแรก และเริ่มกวดขันวินัยจราจรอย่างจริงจัง ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นไป และให้รายงานผลการปฏิบัติงานทางกลุ่มไลน์ “จราจร/อุบัติเหตุ สฎ.” ทุกครั้งที่มีการปฏิบัติ รวมทั้งกำชับให้มีการตรวจวัดแอลกอฮอล์ทางลมหายใจและในเลือดอย่างเคร่งครัด.

Back To Top