แรงงานแจง

จัดหางานสุราษฎร์ธานี เผย การนำเข้าแรงงานต่างด้าวถูกต้องตามกฎหมาย สร้างความมั่นใจในการจ้างงาน

นายศักดิ์ศิลป์ บุรินทร์กุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า การนำเข้า MOU สำหรับสถานประกอบการกับนายจ้าง เป็นการนำเข้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งแรงงานที่ได้มาก็ถูกต้องตามกฎหมาย ทำให้สร้างความมั่นใจในการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายด้วย โดยขั้นตอนหลักของการนำเข้า MOU ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการระหว่างประเทศไทยเรากับประเทศเพื่อนบ้าน ที่ได้ทำบันทึกข้อตกลงกันไว้

นายศักดิ์ศิลป์ บุรินทร์กุล กล่าวด้วยว่า ในปัจจุบันทางรัฐบาลได้มีการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวในปี 2562 กับ 2563 โดยมีการดำเนินการในเรื่องของการต่ออายุใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานต่างด้าว ที่ใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุในวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยให้แต่ละจังหวัดดำเนินการในรูปแบบของศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนายจ้าง ซึ่งนายจ้างจะต้องลงทะเบียนและขอบัญชีรายชื่อ หลังจากได้บัญชีรายชื่อแล้ว ก็ให้นำคนต่างด้าวไปตรวจสุขภาพ ตรวจลงตราวีซ่า เสร็จแล้วยื่นขอใบอนุญาตทำงานผ่านระบบออนไลน์ เมื่อได้ใบอนุญาตทำงานแล้ว ระบบก็จะได้นัดหมายในเรื่องของการเข้าศูนย์ OSS หรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ก่อนพาคนต่างด้าวเข้าไปปรับปรุงทะเบียนประวัติ ก็จะได้รับใบอนุญาตทำงาน

ซึ่งในส่วนนี้กระทรวงแรงงานพยายามที่จะปรับปรุงให้มีความสะดวก รวดเร็ว และตอบสนองต่อความต้องการทั้งในส่วนของนายจ้าง สถานประกอบการ รวมทั้งแรงงานต่างด้าวให้มากที่สุด.

Back To Top