สัมนาเครือขายประชาสัมพันธ์แรงงาน

จ.สุราษฎร์ธานีเสริมสร้างความรู้ อป.มช. และภาคีเครือข่ายด้านแรงงาน ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว ประจำปี 2563

วันที่  25 ก.พ.63.  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฏร์ธานี ภายใต้การนำของนางยุพินทร์ สุทธิโสภณ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฏร์ธานี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ อป.มช. และภาคีเครือข่ายด้านแรงงาน ตามโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ภายใต้กิจกรรม “สัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าว” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วย อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) , อาสาสมัครแรงงาน ตัวแทนผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 25 คน ได้นำข้อมูลข่าวสารไปเผยแพร่ให้ผู้ประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในประเทศไทย ได้รับรู้ เข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว การนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศ การปราบปรามการค้ามนุษย์ของภาครัฐ และการดำเนินการให้แรงงานต่างด้าวสามารถเข้าสู่ระบบการทำงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนการคุ้มครองดูแลและสิทธิประโยชนที่แรงงานต่างด้าวพึงจะได้รับตามกฎหมาย

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ โรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน อาสาสมัครแรงงาน ตัวแทนผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้อง ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และขยายผลการประชาสัมพันธ์ไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป.

Back To Top