กอ.รมน.สุราษฎร์ธานีตรวจพื้นที่เป้าหมายการถือครองที่ดิน

กอ.รมน.จังหวัด ส.ฎ.
เมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ.๖๓ ภายใต้การอำนวยการของ พ.อ.สมเดช โยธา รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ฎ. ได้มอบหมายให้ พ.ท.พงษ์ศักดิ์ ปรีชา หน.ฝ่ายงานข่าวฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัด ส.ฎ. ทำการตรวจเยี่ยมอุทยานแห่งชาติเขาสก ต.คลองศก อ.พนม จว.สุราษฎร์ธานี โดยมีนายอุกฤษฏ์ ดีทองอ่อน ผช.หน.ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ให้การต้อนรับ บรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน สภาพปัญหา และแนวทางแก้ไข ในอาณาเขตอำเภอพนมและอำเภอบ้านตาขุน มีพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน ๔๖๑,๗๑๒ ไร่
– ประเด็นของแผนการบริหารจัดการพื้นที่ให้แก่ประชาชนที่เดือดร้อน โดยแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้
๑. กลุ่มที่ถือครองที่ดินก่อนปี ๒๕๔๕ จะมีการจัดสรรที่ดินให้ทั้งหมดที่มีอยู่ในครอบครอง
๒. กลุ่มที่ถือครองที่ดินตั้งแต่ปี ๒๕๔๕-๒๕๕๗ (๑๗ มิ.ย.๕๗) จะมีการจัดสรรที่ดินให้แต่ไม่เกิน ๒๕ ไร่ต่อครอบครัว
๓. กลุ่มที่ถือครองหลังปี ๒๕๕๗ (๑๗ มิ.ย.๕๗) จะทำการยึดคืนทั้งหมด
– ข้อมูลการถือครองแปลงที่ดินของราษฎร มีเนื้อที่ทั้งหมด ๖,๔๕๐ ไร่ ประกอบด้วย ๒ อำเภอ ดังนี้
๑. อำเภอบ้านตาขุน ประกอบด้วย ๒ ตำบล
ต.เขาพัง สำรวจเสร็จแล้ว
ต.พะแสง อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒. อำเภอพนม ประกอบด้วย ๓ ตำบล
ต.คลองศก อยู่ระหว่างดำเนินการ
ต.พังกาญจน์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
ต.พนม อยู่ระหว่างดำเนินการ
– ภัยคุกคามที่สำคัญของอุทยานแห่งชาติเขาสก คือการที่ช้างป่าออกมาหากินในพื้นที่ของชาวบ้านรอบๆ แนวเขตอุทยานฯ ซึ่งเกิดจากการที่ชาวบ้านปลูกพืชผลทางการเกษตรจึงเป็นสิ่งเร้าและล่อให้สัตว์ป่าออกไปกินพืชผล
แนวทางการแก้ไข
๑. อุทยานแห่งชาติเขาสกจัดชุดเฝ้าระวังช้างป่าที่ออกหากินนอกพื้นที่อนุรักษ์รอบแนวเขตอุทยานฯ โดยร่วมกับกลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังช้างป่า ผู้นำชุมชน และราษฎรอย่างบูรณาการ
๒. จัดทำกลุ่มไลน์รายงานสถานการณ์สัตว์ป่า โดยผู้ประสบเหตุหรือพบเห็นช้าง สามารถแจ้งข้อมูลข่าวได้ทางไลน์กลุ่ม หรือโทรศัพท์แจ้งศูนย์ปฏิบัติการผลักดันช้างป่าคืนสู่ป่า
– ชาวบ้านยังไม่เข้าใจในการถือครองที่ดิน ที่ทางอุทยานสำรวจ มีโค่นทำลายสวนยาง ทำให้เกิดปัญหาในการพิจารณาของกรรมการ หลักเกณฑ์คือพื้นที่ต้องคงสภาพเดิมในการถือครอง จนกว่าได้รับอนุญาตจากคณะ คทช.จว. โดยได้แจ้งผู้ใหญ่บ้านให้ชี้แจงทำความเข้าใจในการประชุมประจำเดือนของหมู่บ้าน

Back To Top