กอ.รมน.สุราษฎร์ธานีตรวจเข้มผู้ครอบครองที่ดินในเขตพื้นที่อุทยานแก่งกรุง

กอ.รมน.จังหวัด ส.ฎ.ตรวจเข้มพื้นที่ครอบครองที่ดินในเขตอุทยาน
เมื่อวันที่ ๑๙ ก.พ.๖๓ ภายใต้การอำนวยการของ พ.อ.สมเดช โยธา รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ฎ. ได้มอบหมายให้ พ.ท.พงษ์ศักดิ์ ปรีชา หน.ฝ่ายงานข่าวฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัด ส.ฎ. ทำการตรวจเยี่ยมอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง ม.๘ ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จว.สุราษฎร์ธานี โดยมีนายผดุงศักดิ์ เสือแก้ว หน.อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง และนายกิตติศักดิ์ ชูแก้ว ผช.หน.ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ให้การต้อนรับ บรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน สภาพปัญหา และแนวทางแก้ไข ในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน ๓๓๘,๑๒๕ ไร่
– ประเด็นของแผนการบริหารจัดการพื้นที่ให้แก่ประชาชนที่เดือดร้อน โดยแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้
๑. กลุ่มที่ถือครองที่ดินก่อนปี ๒๕๔๕ จะมีการจัดสรรที่ดินให้ทั้งหมดที่มีอยู่ในครอบครอง
๒. กลุ่มที่ถือครองที่ดินตั้งแต่ปี ๒๕๔๕-๒๕๕๗ (๑๗ มิ.ย.๕๗) จะมีการจัดสรรที่ดินให้แต่ไม่เกิน ๒๕ ไร่ต่อครอบครัว
๓. กลุ่มที่ถือครองหลังปี ๒๕๕๗ (๑๗ มิ.ย.๕๗) จะทำการยึดคืนทั้งหมด
– ข้อมูลการถือครองแปลงที่ดินของราษฎร มีเนื้อที่ทั้งหมด ๒๓,๘๖๑ ไร่ ประกอบด้วย ๓ อำเภอ ดังนี้
๑. อำเภอวิภาวดี มีเนื้อที่ ๓,๖๙๑ ไร่ ใน ๓ หมู่บ้าน
ม.๗ บ้านคลองวาย สำรวจเสร็จแล้ว
ม.๑๑ บ้านเทพนิมิตร อยู่ระหว่างดำเนินการ
ม.๑๕ บ้านบางจำ อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒. อำเภอไชยา มีเนื้อที่ ๗,๖๕๔ ไร่ ใน ๑ หมู่บ้าน
ม.๗ บ้านเขาหลัก สำรวจเสร็จแล้ว
๓. อำเภอท่าชนะ มีเนื้อที่ ๑๒,๕๑๖ ไร่ ใน ๑๒ หมู่บ้าน
โดยอยู่ระหว่างดำเนินการทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน

Back To Top