เกษตรคีรีรัฐนิคม

เกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี บูรณาการภาคีเครือข่ายจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)

วันที่ 13 ก.พ.63  นายชาญวิทย์ สิรภักดี นายอำเภอคีรีรัฐนิคม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดและร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563 โดยเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน หมู่ที่ 8 ตำบลท่ากระดาน อำเภอดีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้การช่วยเหลือและเข้าใจถึงความต้องการของพี่น้องเกษตรกรในด้านต่างๆ โดยนำความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตรมาถ่ายทอดให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถ ในการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับสภาพในปัจจุบัน โดยการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายชาญวิทย์ สิรภักดี นายอำเภอคีรีรัฐนิคม กล่าวว่า จากสภาวะการในปัจจุบัน พี่น้องเกษตรกรของไทยประสบปัญหาในการประกอบอาชีพ ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาด้านต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ปัญหาด้านราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ปัญหาโรคและแมลงศัตรูพืชเข้าทำลายพืชผลทางการเกษตร รวมทั้งปัญหาสภาพภูมิอากาศซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต ส่งผลกระทบต่อผลผลิตและรายได้ของพี่น้องเกษตรกรอย่างยิ่ง ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ถือว่ามีความสำคัญและมีประโยชน์แก่พี่น้องเกษตรกรเป็นอย่างยิ่ง ที่จะได้นำความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร รวมทั้งด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สำหรับกิจกรรมภายในงานแบ่งออกเป็นฐานเรียนรู้จำนวน 6 ฐาน ได้แก่ โรงเรียนชาวนา การจัดการดินและปุ๋ย ยางพาราและปลูกพืชแซม การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง และฐานเรียนรู้อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ นอกจากนี้สำนักงาน กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม ภายใต้การนำของนางจิราภรณ์ อุทัยศรี ผู้อำนวยการ กศน.คีรีรัฐนิคม และบุคลากรในสังกัด ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี เปิดสอนหลักสูตรการทำเจลล้างมือ และจัดแสดงนิทรรศการเกษตรยุค 4.0 เรื่องระบบบริหารจัดหารน้ำควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย.

Back To Top