กกต.กลางลงพื้นที่สุราษฎร์ธานีตรวจความพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่น

กกต.กลาง ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตรวจติดตามเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
เช้าวันที่ 14ก.พ.63  ที่ห้องประชุมวายุภักษ์ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะประชุมเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น และลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี และพบปะหารือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด เพื่อการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่และตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
สำหรับการลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีในครั้งนี้ เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นที่จะมีขึ้นในอนาคต ตามที่กฎหมายกำหนด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ.

Back To Top