วันอาสารักษาดินแดน

จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2563
วันที่ 10ก.พ.63

เวลา 09.30 น. ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 1 ถนนค่าย อส. ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายกองเอก วิชวุทย์ จินโต ผู้บังคับการกองอาสาดินแดนจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางอุรสา จินโต ประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ และประชาชน ร่วมพิธีชุมนุมผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดิน ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนทางราชการและช่วยเหลือประชาชนด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนประจำปี ๒๕๖๓
นายกองเอก วิชวุทย์ จินโต ผู้บังคับการกองอาสาดินแดนจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า กองอาสารักษาดินแดนได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดนพุทธศักราช ๒๔๙๗ โดยมีหลักการและเหตุผลในการจัดตั้งว่าการป้องกันประเทศชาติเป็นหน้าที่ของประชาชนพลเมืองทุกคนที่จะต้องร่วมมือช่วยเหลือและจะต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้ในการที่จะป้องกันตนเองและประเทศชาติจึงจำเป็นต้องมีการฝึกอบรมและจัดหน่วยการบังคับบัญชาเตรียมไว้ในเวลาปกติผลการปฏิบัติภารกิจของผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ผ่านมาในยามศึกสงครามและในภาวะที่เกิดความไม่สงบเรียบร้อยของพื้นที่ได้ร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับกองกำลังหลักปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติจนเสียเลือดเนื้อและชีวิตนับเป็นวีรกรรมอันกล้าหาญที่ยังตราตรึงในความทรงจำอยู่ตลอดมาและแม้ในยามเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างรุนแรงเหล่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละกล้าหาญในยามสงบได้ปฏิบัติภารกินช่วยเหลือฝ่ายปกครองบำบัดทุกข์บำรุงสุขรักษาความสงบเรียบร้อยและการรักษาความมั่นคงภายใน
จากนั้น เป็นการระลึกถึงวีรกรรมและคุณงามความดีของผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะลำบากตรากตรำเสียสละเลือดเนื้อและชีวิตตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนจึงกำหนดให้วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน โดยผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจำนวน ๕๑๖ คน ได้กล่าวนำคำสัตย์ปฏิญาณอ่านสารของผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนและกล่าวให้โอวาทแก่กำลังพลมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดีมอบโล่รางวัลแก่กองร้อยอาสารักษาดินแดนมาตรฐานประจำปี ๒๕๖๒ มอบประกาศเกียรติคุณสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำปี ๒๕๖๒ มอบประกาศเกียรติคุณแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประเภทสำรองที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นประจำปี ๒๕๖๒ มอบสิ่งอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนภารกิจการปฏิบัติงานให้แก่กองร้อยอาสารักษาดินแดนทุกกองร้อยมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนบุตรข้าราชการลูกจ้างในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่อไป.

โสภณ โชติกุลพล ผอ.บก.ข่าวอาชญากรรมภาค8 รายงาน

Back To Top