รอง.ผวจ.สฎ.ประเวศ ไทยประยูรติดตามการดำเนินยาเสพติดจังหวัดประจำเดือน ธค.62

จ.สุราษฎร์ธานีติดตามการดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เน้นย้ำทุกภาคส่วนดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

บ่ายวันที่  25 ธ.ค.62 ที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ศอ.ปส.จ.สฎ.) และผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 14/2562 เพื่อติดตามสถานการณ์และผลการปฏิบัติงานของคณะทำงาน รวมทั้งแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 8 ยุทธศาสตร์หลัก ตามนนโยบายรัฐบาล ได้แก่ การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด การแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด การสร้างและพัฒนาระบบรองรับการคืนคนดีสู่สังคม การควบคุมตัวยาและผู้ค้ายาเสพติด การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด การมีส่วนร่วมภาคประชาชน และการบริหารจัดการอย่างบูรณาการโดยมีเดชา ชโลธร ผอ.ศปส.จ.กล่าวรายงาน

โดยที่ประชุมได้มีการติดตามสถานการณ์ยาเสพติดในภาพรวมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และติดตามกรอบยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่รัฐบาลกำหนดไว้ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้เร่งรัดดำเนินงานให้บรรลุผลตามกรอบแนวทางที่วางไว้ โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกพื้นที่อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งหากผู้ใดพบเบาะแสยาเสพติดสามารถแจ้งได้ที่ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร. 077 – 204097 หรือตู้ ปณ.999 สุราษฎร์ธานี 84000

Back To Top