จ.สุราษฎร์ธานีติดตามผลด้านความมั่นคง

จ.สุราษฎร์ธานี ติดตามการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

บ่ายวันที่ 26 ธ.ค.62  ที่ห้องเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายจเร ขวัญเกิด ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 12/2562 เพื่อร่วมหารือและติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ทั้งตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมา อาทิ การจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการจารจร การรักษาความสงบเรียบร้อยของฝ่ายปกครอง การกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ การปฏิบัติตามนโยบายด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย เป็นต้น

ทั้งนี้จากรายงานผลการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในส่วนของตำรวจในห้วงเดือนที่ผ่านมา มีรับแจ้งฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต จำนวน 28 คดี ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 52 คดี ความผิดพิเศษ 43 คดี และคดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย จำนวน 1,586 ราย ขณะที่การกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2562 มีทั้งสิ้น 4 คดี ได้แก่ คดีไม้หวงห้าม จำนวน 1 คดี ตรวจยึดไม้แปรรูป จำนวน 9 แผ่น 2 ซีก ปริมาตรรวม 5.68 เมตร จับกุมผู้กระทำผิดได้ จำนวน 1 คน คดีบุกรุกแผ้วถางป่า จำนวน 3 คดี พื้นที่ป่าถูกบุกรุก รวม 9 ไร่เศษ ไม่พบตัวผู้กระทำผิด

ในการนี้ ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เน้นย้ำและขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย เข้มงวดกวดขันในการเฝ้าระวังและป้องกันการก่อคดีอาชญากรรมทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและประชาชน.

Back To Top