จังหวัดสุราษฎร์ธานีคืนคนดีสู่สังคม

จังหวัดสุราษฎร์ธานีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด หวังกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติสุขและไม่หวนกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

วันที่25 ธ.ค.62  ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 1 นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นประธานปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกองร้อย อส.จ.สฎ.ที่ 1 รุ่น 2 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 25 ธันวาคม 2562 เพื่อบำบัดฟื้นฟูและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดเพื่อไม่ให้หวนกลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีก รวมทั้งเพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบแนวทางและวิธีการในการดูแลหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรมดังกล่าวด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครั้งนี้จำนวน 80 คน

นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยจัดให้มีการบำบัดรักษาในรูปแบบที่เหมาะสม เนื่องจากผู้เสพคือผู้ป่วยที่จะต้องได้รับการบำบัดรักษา โดยค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกองร้อย อส.จ.สฎ.ที่ 1 จัดขึ้นตามมาตรฐานค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยเน้นการดำเนินงานในเชิงคุณภาพ เพื่อให้ผู้ผ่านการบำบัดสามารถกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข และไม่หวนกลับไปใช้ยาเสพติดซ้ำอีก.

Back To Top