ผู้ว่าสุราษฎร์ธานีนำทีมทำความสอาดคูคลอง

พ่อเมืองสุราษฎร์ธานีนำข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ตำบลวัดประดู่ร่วมกำจัดผักตบชวาในลำคลอง

วันที่ 19 พ.ย.62 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดโครงการกำจัดผักตบชวาในคลองสมหวัง โดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ตำบลวัดประดู่ ร่วมกันจัดขึ้นบริเวณคลองสมหวัง หมู่ที่ 5 บ้านคลองใหม่ ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อขับเคลื่อนโยบายของรัฐบาล และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในแหล่งน้ำสาธารณะ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระลายน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค รวมทั้งเพื่อสนับสนุนแผนป้องกันแลบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อดูแลรักษาสภาพแหล่งน้ำไม่ให้ตื้นเขิน รักษาคุณภาพน้ำไม่ให้เน่าเสีย และระบบนิเวศน์ในแหล่งน้ำเกิดความสมดุล ตลอดจนเพื่อบูรณาการประสานการปฏิบัติในรูปแบบ “ประชารัฐ” โดยความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน และเกิดความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาผักตบชวาให้เกิดความยั่งยืนสืบไป

สำหรับการจัดกิจกรรมกำจัดผักตบชวาในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือในการสนับสนุนกำลังพล กำลังคน เครื่องจักร และอุปกรณ์จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีปริมาณผักตบชวาที่ต้องกำจัดออกจากลำคลอง กว่า 50 ตัน.
สุทธิชาติ รัชตะ ปชส.ข่าวภาพ
โสภณ โชติกุลพล ผอ.บก.ข่าวอาชญากรรมภาค. 8 รายงาน

Back To Top